Aktualne novice 2018-08-27T05:51:41+00:00

Kakšne možnosti imajo poslovni subjekti v primeru obveznosti plačila davka?

13. septembra 2018|

V praksi se lahko zgodi, da poslovni subjekti, davčni zavezanci, ki morajo plačati določeno davčno obveznost, le te iz različnih razlogov ne morejo ali ne želijo plačati v, za to predpisanem oziroma določenem, roku.   Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) poslovnim subjektom v teh primerih omogoča več različnih možnosti, in sicer: odlog plačila davčne obveznosti za določeno obdobje, obročno plačilo davčne obveznosti v več manjših obrokov, in izjemoma tudi odpis plačila Več...

Bilten Unikum – avgust 2018

28. avgusta 2018|

Povzetek avgustovske številke Tema meseca Ko pride delovni inšpektor (Kristinka Vukovič)   Davki Pregled nekaterih sodb Sodišča EU (mag. Rosana Dražnik) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Anja Premrn) Finance Aktualno o transakcijskem računu in gotovini (Kristinka Vukovič)   Kadri Nadurno delo in dodatno delo ob naravnih ali drugih nesrečah (Tadeja Jerič)   Novejša pojasnila MF in FURS Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Pridobitev Več...

Delodajalci, na voljo je novo javno povabilo – Delovni preizkus 2018/2019

20. avgusta 2018|

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo »Delovni preizkus 2018/2019«, kamor se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujete še druge razpisne pogoje.   Delovni preizkus delodajalcem omogoča, da udeležence (brezposelne osebe) »preizkusijo in spoznajo«, še predno se odločijo za njihovo zaposlitev na konkretnem delovnem mestu.   Udeleženec se na delovnem mestu preizkuša pod vodstvom mentorja, praviloma za polni delovni Več...

Tržni inšpektorji vas lahko tudi sredi poletja oglobijo za »malenkostne pomanjkljivosti« pri izstavljanju raznih listin

2. avgusta 2018|

Da ne bo po nepotrebnem slabe volje ob morebitnem obisku tržnega inšpektorja (globe za družbe znašajo od 500 do 30.000 €), spomnimo na obvezne sestavine listin, ki si jih izstavljajo podjetja in podjetniki  (velja tudi za naročilnice):   Za družbe: - Na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku, morajo biti poleg celotne firme in sedeža družbe navedeni tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matična številka družbe; pri Več...

Bilten Unikum – julij 2018

31. julija 2018|

Povzetek julijske številke Tema meseca Novosti v računovodstvu (Kristinka Vukovič)   Davki Pregled nekaterih sodb Sodišča EU (mag. Rosana Dražnik)   Pravo Varstvo osebnih podatkov – nekaj praktičnih vidikov (Nina Orehek Ručigaj)   Kadri Avtorska pogodba (Tadeja Jerič)   Novejša pojasnila MF in FURS Dodatno pojasnilo glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska dopolnila Kdo je obvezno zavarovana oseba po pravilih za ugotavljanje davčne osnove Oprostitev davka za stanovanje   Mnenja Več...

Ste med tistimi davčnimi zavezanci, ki niso prejeli informativnega izračuna dohodnine?

27. julija 2018|

Davčni zavezanci, ki niste prejeli informativnega izračuna dohodnine do 15. junija in ste v letu 2017 prejeli dohodke obdavčene z dohodnino, morate najkasneje do torka, 31.7.2018, vložiti napoved za odmero dohodnine. To morate storiti ne glede na višino prejetih dohodkov.   Napoved za odmero dohodnine, lahko oddate na Finančnem uradu (seznam Finančnih uradov), kjer ste v času vložitve napovedi vpisani v davčni register ali elektronsko preko portala eDavki. Kot smo že poročali, je FURS z željo Več...

Poslovni najemi od 1.1.2019

25. julija 2018|

S 1.1.2019 bodo veljale spremembe SRS, ki sledijo spremenjenim mednarodnim računovodskim standardom. Nova pravila se nanašajo na izkazovanje prihodkov, učinka odtujitve finančnih naložb, merjenih po pošteni vrednosti preko kapitala, izkazovanje stroškov poslovnega najema…   Poslovni najem je doslej najemnik izkazoval le kot strošek najemnine. Najetih sredstev v bilanci stanja ni izkazoval, dolga, ki izhaja iz sklenjene pogodbe o dolgoročnem najemu, pa prav tako ne  (ali eventualno med zunajbilančnimi sredstvi in obveznostmi). Več...

Okoljska dajatev za LED sijalke, elektronske cigarete, fotonapetostne panele… ter druge novosti

10. julija 2018|

Polletni obračun okoljske dajatve za obračunsko obdobje januar – junij 2018 bomo naredili še enako kot doslej (obračun je potrebno oddati do 20. julija).   Za obdobje julij-december 2018 bo potrebno obračun oddati najkasneje do 20. januarja 2019 – na podlagi novega seznama EE-opreme, pri katerem so glavne spremembe sledeče:   •s seznama je bilo brisanih deset tarifnih oznak (v njihovem primeru namreč ne gre za EE- opremo skladno z njeno Več...

Ste morda zavezanec za poročanje v Evidenco trga nepremičnin?

5. julija 2018|

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) je prinesel kar nekaj novosti na področju poročanja v Evidenco trga nepremičnin o najemnih in kupoprodajnih poslih parcel, stavb in delov stavb. Zato preverite ali ste morebiti vi tisti, ki ste po novem zavezanci za poročanje.   Osnovni namen evidence trga nepremičnin (ETN) je spremljanje  tržnih cen in najemnin nepremičnin zaradi ocenjevanja tržnih vrednosti nepremičnin in zagotavljanja preglednosti slovenskega nepremičninskega trga.   Najemni pravni posli Več...

Prost dostop na slovenski trg dela za hrvaške državljane

2. julija 2018|

Državljani Republike Hrvaške po novem (od 1. julija 2018) za delo na ozemlju Republike Slovenije, ne potrebujejo več delovnih dovoljenj in so tako na trgu dela izenačeni z ostalimi državljani Evropske Unije.   Skladno s predpisi Evropske unije je Slovenija sicer imela možnost podaljšati omejitev dostopa na trg dela za državljane Republike Hrvaške še za dodatni dve leti, vendar se glede na razmere na slovenskem trgu dela in težav slovenskih podjetjih v zvezi Več...

Podjetniki in drugi zasebniki, ki za namene dejavnosti uporabljate osebni bančni račun, hitro na banko!

28. junija 2018|

Stari Zakon o plačilnih storitvah in sistemih ZPlaSS je nadomestil Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ZPlaSSIED (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.).Določbe o registru transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES , se začnejo uporabljati 1.7.2018.   Kot vemo, davčni predpisi od pravnih oseb in drugih oseb, ki so dolžne voditi poslovne knjige ali evidence, zahteva, da imajo odprt transakcijski račun (37.č. ZDavP-2).   Več...

Vladna statistika o učinkih uvedbe davčnih blagajn

16. maja 2018|

2.1.2016 smo v Sloveniji uvedli davčne blagajne. V letih 2016 in 2017 je finančna uprava izvedla skupno 42.596 nadzorov, nepravilnosti pa so bile odkrite v 9,6 odstotkih vseh opravljenih nadzorov, pri tem pa izdala 2.982 prekrškovnih aktov z izrečenimi globami (najvišja globa je bila 38.000 evrov) in 1.086 opominov.   Prijavljen promet zavezancev, ki uporabljajo davčne blagajne, se je v prvem letu po uvedbi novega sistema povečal. Posledično so se povečala tudi Več...