Aktualne novice 2019-06-24T16:02:13+00:00

Bilten Unikum – junij 2019

24. junija 2019|

Povzetek junijske številke Tema meseca Kaj so dolgovi in v čem se razlikujejo od drugih vrst obveznosti (Kristinka Vukovič)   Računovodstvo Odškodnine in povračila stroškov (Anja Premrn) Davki Kako oddati v najem nastanitveni obrat na Hrvaškem (Jure Ajdovec) Pravo Odpoved turističnega aranžmaja (Jure Ajdovec)   Kadri Razporeditev delovnega časa (Tadeja Jerič) Kadrovske štipendije (mag. Katja Topovšek)   Novejša pojasnila MF in FURS Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim Več...

Kako bo priznana amortizacija za poslovne najeme?

21. junija 2019|

Po SRS in MSRP veljajo s 1.1.2019 nova pravila za najemnike. Za tiste najeme, ki jih bo po spremenjeni zakonodaji potrebno usredstviti oz. kapitalizirati (t.j. vnesti med svoja sredstva v bilanco stanja), je ostalo odprto vprašanje, kako bodo za davčne namene priznani odhodki amortizacije in obresti. Te bodo namreč najemniki izkazovali namesto dosedanjih stroškov storitev (stroškov najemnin). V javni obravnavi  je sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, iz nje Več...

Iz naslova dohodnin letos 10% več donacij kot leto prej

20. junija 2019|

FURS je objavil seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije. Podatki temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine in kot taki niso končni, prav tako pa lahko vsak morebitni ugovor privede do zadržanja izplačila donacij, ki naj bi se sicer zgodila septembra. Zavezanci so del dohodnine v letu 2018 namenili 5394 različnim upravičencem v skupnem znesku nekaj več kot 5 milijonov evrov (lani je bila ta številka nekoliko nižja, in sicer Več...

Brez obresti popravki davčnih obračunov zaradi prekvalifikacije drugega pravnega razmerja v delovno

19. junija 2019|

Nov 54.a člen ureja predložitev popravkov obračuna davka v drugačnih - daljših rokih, kot jih določata veljavna 53. in 54. člen ZDavP-2. Tak popravek bomo lahko vložili v zvezi z izvršitvijo sodbe, izdane v delovnih in socialnih sporih, in sicer v 2 mesecih od pravnomočnosti sodbe. Enako velja tudi za sklenjene izvensodne poravnave v delovnih in socialnih sporih, nove določbe pa se uporabljajo od 1.7.2019. Tako se urejajo posebni primeri, ko Več...

Podaljšana obdavčitev dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč

17. junija 2019|

Znameniti ZUJF je maja 2012 uvedel obdavčitev dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč. Davka nikoli nismo plačevali na podlagi zakona o davku, temveč zgolj na podlagi znamenitega ZUJF. Kasneje je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 določil prenehanje veljavnosti 133. do 140. člena ZUJF, vendar ohranil uporabo najprej do 31. julija 2019, sedaj pa podaljšal še do 31. marca 2020.   Zakonske določbe o odmeri davka tako nehajo veljati 1.4.2020. Spomnimo, Več...

Kdaj davčno razbremenjen regres za letni dopust?

6. junija 2019|

Nedavno sprejeta razbremenitev regresa za letni dopust (do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji) terja pravilno presojo, ali pri izplačilu zaposlenim dejansko gre za regres za letni dopust. Na to opozarja tudi  FURS in navaja naslednje konkretne primere iz prakse: Če se izplačilo regresa v višini 1.500 € po sklepu delodajalca izvede v dveh delih, in sicer do 30. 6. 2019 v višini 1.000 eur in v decembru Več...

Se ukvarjate s komisijsko prodajo rabljenega blaga?

5. junija 2019|

Pri komisijski prodaji blaga sta vedno opravljeni dve dobavi blaga, pri čemer komitent (npr. fizična oseba, ki prinese blago v prodajalno) opravi dobavo blaga komisionarju (davčnemu zavezancu, ki proda blago končnemu kupcu), komisionar pa opravi dobavo blaga končnemu kupcu. Za vsako opravljeno dobavo je treba zagotoviti, da je izdan račun (komitentu - fizični osebi ni treba izdati računa, če prodaje ne opravi v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti).   FURS je nadrobno Več...

Bilten Unikum – maj 2019

28. maja 2019|

Povzetek majske številke Tema meseca Kaj bi bilo dobro vedeti o terjatvah v knjigovodstvu (Kristinka Vukovič)   Davki Davčna obravnava podaljšanih garancij oziroma zavarovanj blaga (mag. Rosana Dražnik) Kadri Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni z obrazcem M12 (mag. Katja Topovšek) Finance Kako ravnati z izvršnico (Anja Premrn)   Pravo Nova pravna ureditev instituta poslovne skrivnosti (Jure Ajdovec)   Novejša pojasnila MF in FURS Prispevki za sobodajalce Davčno Več...

Junija se samozaposlenim obeta poenostavitev pri plačilu mesečnih prispevkov za socialno varnost

27. maja 2019|

FURS je doslej omogočal združitev tistih plačil zavezancev, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno (z istim računom – IBAN). Osebe, ki imajo registrirano dejavnost, so torej plačevale prispevke trem različnim javnofinančnim blagajnam - proračunu Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje.   Z junijem pa se obeta dodatna poenostavitev plačevanja vseh prispevkov. Postopno bo uvedeno plačilo vseh prispevkov za socialno varnost zgolj z Več...

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni poziv za vavčer s področja statusnega preoblikovanja družb

22. maja 2019|

Namen vavčerja je pozitiven vpliv na možnosti povečanja konkurenčnosti mikro, malih in srednjih podjetij, njihove dodane vrednosti oziroma njihovih prihodkov od prodaje. Tako je cilj tega vavčerja predvsem spodbuditi statusno preoblikovanje: samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno, zadruge v gospodarsko družbo ali obratno. S pomočjo vavčerja lahko podjetja pridobijo subvencijo od 1.000 EUR do 5.000 EUR  oziroma 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov, ki Več...

ZGD-1 se spreminja: nove določbe o sedežu, poslovanju podjetnikov, vodenju delniških družb…

21. maja 2019|

V javni obravnavi so do 10. junija spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Kaj se obeta novega? Dodajajo se nove omejitve ustanavljanja, s katerimi se želi preprečiti pojav novih nepoštenih poslovnih praks (onemogoča se ustanavljanje ali pridobitev statusa družbenika osebam z izrečeno globo za prekrške v zvezi z delom, dodatno se omejuje ustanavljanje družb na  zalogo). Kot sedež se ne bo več navajal zgolj kraj, temveč tudi ulica in hišna številka Več...

Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2018

20. maja 2019|

Iz poročil AJPES-a izhaja, da so: so družbe v primerjavi z letom 2017 povečale prihodke  in neto dodano vrednost za 9 %, neto čisti dobiček za 16 %, ter povprečno plačo zaposlenega za 65 €, ohranile enako celotno gospodarnost, hkrati pa so nekoliko poslabšale financiranje poslovanja, na izboljšanje rezultatov poslovanja družb v letu 2018 odločilno vplivale velike družbe, ki so neto čisti dobiček iz leta 2017 povečale za 404.989 tisoč evrov Več...