Akademija IR

Najbolj celovit paket znanja za računovodje na enem mestu

O AKADEMIJI

Dragoceno znanje, izmenjava izkušenj in prijetno druženje

Akademija je celoletno in celostno izobraževanje, ki se v obliki 10. mesečnih srečanj izvaja v štirih slovenskih krajih: v Ljubljani, Kranju, Celju in Kopru. Program poteka po načelu “iz prakse za prakso” in sledi predvsem dvema ciljema: obnavljanju in tekočem poglabljanju računovodskega in davčnega znanja ter obravnavi tem, ki zajemajo spremembe in novosti v zakonodaji.

UDELEŽBA VKLJUČUJE:

10 mesečnih srečanj po 5 šolskih ur (od oktobra do junija + 10. srečanje septembra);

akademijsko članstvo v Klubu IR (popusti na ostala izobraževanja IR ter ostale ugodnosti);

brezplačno letno naročnino na tiskano verzijo mesečnika Unikum;

eno brezplačno svetovalno uro na leto;

30 % popust na dodatne svetovalne ure;

brezplačen kratek seminar IR po izbiri;

brezplačen webinar IR po izbiri;

gradivo in potrdilo o udeležbi;

pogostitev med odmori.

ŠOLNINA:
166.66€ / mesec + DDV
1500 / leto + DDV

PROGRAM

URNIK SREČANJ

LOKACIJE

ŠOLNINA

POSEBNE UGODNOSTI

Program vsebuje 9 strokovnih aktualnih in praktičnih tem ter eno temo iz mehkih veščin:
1. srečanje: oktober 2019
Čezmejne transakcije z blagom in novosti DDV 2020
(mag. Rosana Dražnik)
 • Pravi trikotni posli – kaj moramo vedeti in paziti,
 • DDV pravila pri zaporednih dobavah,
 • kaj moramo vedeti pri uvozu in izvozu blaga,
 • zaporedne EU dobave po novem,
 • pogoji za oproščeno EU dobavo po novem,
 • pomembne administrativne novosti pri EU transakcijah,
 • konsignacijska skladišča v drugih državah članicah – poenostavitve 2020,
 • ostale DDV novosti 2020…
2. srečanje: november 2019
Različne osnove merjenja/vrednotenja postavk v računovodskem poročanju
(mag. Ingrid Zadel)
 • Katere podlage za merjenje in katere vrednosti lahko uporabimo pri pripravi posamičnih računovodskih izkazov ter kdaj in kako,
 • praktični primeri različnih metod merjenja računovodskih postavk ob začetnem pripoznanju in pri kasnejšem merjenju, upoštevaje določbe SRS z nekaterimi poudarki iz MSRP, ter zgledi knjiženj,
 • vpliv uporabljenih metod na računovodske izkaze,
 • novosti pri merjenju, ki so pričele veljati v letu 2019 in jih prvič upoštevamo pri pripravi računovodskega poročila za leto 2019,
 • poudarki pri merjenju:
  • opredmetenih osnovnih sredstev ter uporaba modela nabavne vrednosti in modela revaloriziranja,
  • neopredmetenih sredstev ter uporaba modela nabavne vrednosti s prevrednotenjem,
  • finančnih naložb ter vrednotenje po poštenih in odplačnih vrednostih,
  • zalog, vključno z njihovim prevrednotenjem,
  • terjatev, njihovi meritvi po odplačni vrednosti in prevrednotenju,
  • naložbenih nepremičnin, prikaz uporabe modela nabavne vrednosti in modela poštene vrednosti,
  • dolgov in njihovem vrednotenju po odplačni vrednosti,
  • rezervacij…
3. srečanje: december 2019
Pripravimo se na obračun DDPO za leto 2019
(mag. Rosana Dražnik)
 • Pregled pomembnejših postavk obrazca DDPO,
 • večna vprašanja – boniteta, promocija zdravja na delovnem mestu, ‘team buildingi’, novoletne zabave,…
 • davčno nepriznani odhodki,
 • poslovanje med povezanimi osebami,
 • donacije in sponzorstva,
 • kdo in kdaj lahko koristi davčne olajšave,
 • kdaj lahko znižam davčno osnovo za davek plačan v tujini,
 • novosti SRS – kaj moramo paziti pri pripravi DDPO obračuna…
4. srečanje: januar 2020
Praktični napotki za vsakdanjo rabo
(mag. Sabina Lamut)
 • Opredelitev dohodka po ZDoh s primeri z novostmi po 1.1.2020,
 • ločevanje zasebne in poslovne sfere, pogoste napake pri (ne)obdavčitvi službenih »ugodnosti«,
 • kaj je dejavnost in kaj ni, posebnosti in pasti obdavčitve normirancev,
 • uporaba službenih vozil (tudi električnih in tovornih), druge službene opreme in obratno – uporaba zasebne opreme v službene namene,
 • drugi žulji v praksi in izkušnje iz inšpekcijskih pregledov,
 • dileme glede obdavčitev kriptovalut…
5. srečanje: februar 2020
Vse, kar naj bi vedeli o pogodbah in izvršbi
(dr. Nina Orehek Ručigaj)
 • Kaj je pogodba, kdaj je sklenjena, odpoved pogodbe,
 • potrošniške in gospodarske pogodbe, razlike, posebnosti,
 • pogoji, roki, različne klavzule za zaščito, jamčenje, stvarne napake,
 • najpogostejše težave v praksi in praktične rešitve, dileme udeležencev,
 • zapiranje terjatev (izpolnitev, vrstni red, kompenzacija, asignacija, drugo),
 • pasti zastaralnih rokov (prekinitve, sodna praksa),
 • postopki izterjave: opomini, izvršba v RS in v tujini, osnovno o stečaju in prisilni poravnavi…
6. srečanje: marec 2020
Obdavčitev dohodkov iz premoženja, nekateri poudarki iz obdavčitve dejavnosti in dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
(Tadeja Jerič)
 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz prenosa premoženjske pravice, oddajanje v najem kot dejavnost,
 • dolgoročni in kratkoročni najemi – razlike, podobnosti in obveznosti do državnih organov (pravni in davčni vidik),
 • oddajanje nepremičnin preko spletnih platform kot sta Booking in Airbnb, posebnosti oddajanja nepremičnin na Hrvaškem in obdavčitev v Sloveniji,
 • prenos nepremičnine v dejavnost, primeri iz prakse,
 • samostojni podjetnik in nevarnosti odvisnega pogodbenega razmerja, razmejevanje med opravljanjem dejavnosti in enkratnimi pravnimi posli,
 • pasti pri izplačevanju dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja – zanimive odločitve FURS in sodišč…
7. srečanje: april 2020
Davčne pasti na področju obračunavanja DDV
(Branka Svilar Mugoša)
 • Uporaba posebnega pravila glede določitve kraja opravljanja storitev povezanih z nepremičninami, v primeru storitev v »paketu«,
 • kdaj dejansko začne teči prekluzivni rok za uveljavljanje pravice do odbitka DDV – uporaba določbe 2. odstavka 67. člena ZDDV-1 v različnih primerih iz prakse,
 • pridobitev blaga znotraj Unije, v primerih, ko namembna država ni Slovenija in tveganje izgube pravice do odbitka vstopnega DDV,
 • kdaj gre za dobavo blaga z montažo, kdaj le za dobavo blaga in kdaj za storitev povezano z nepremičnino – trije primeri iz prakse, na prvi pogled zelo podobni, hkrati pa z vidika DDV povsem različni,
 • še vedno uganka, kaj je »prefakturiranje« oziroma nastopanje v svojem imenu in za tuj račun in kaj je »prerazdelitev« oziroma nastopanje v tujem imenu in za tuj račun,
 • neobdavčljive transakcije z DDV – varščine, garancijska popravila, zamenjava blaga, prenos podjetja, odškodnine, beseda ali dve glede večnamenskih darilnih bonov…
8. srečanje: maj 2020
Kapital
(Maja Bohorič)
 • Kapital po SRS,
 • kapital po ZGD-1 – s poudarkom na kapitalu d.o.o.:
  • osnovni kapital, stvarni vložki, dokapitalizacija,
  • razlika med rezervami iz dobička in kapitalskimi rezervami ter možnosti za uporabo rezerv,
  • lastni deleži vs izstop družbenika,
  • zmanjšanje kapitala in premiki med posameznimi kategorijami kapitala.
 • davčna obravnava dohodkov iz kapitala po ZDoh-2:
  • izplačilo dividend (davčne obveznosti za izplačevalca dividend, obdavčitev prejemnika fizične osebe – posebnosti pri izplačilu nerezidentom),
  • prodaja in druge vrste odsvojitev kapitala, prenehanje družbe – davčne obveznosti odsvojitelja – fizične osebe.
 • davčna obravnava dohodkov iz kapitala po ZDDPO-2:
  • izplačilo dividend – obveznosti prejemnika in izplačevalca, posebnosti pri izplačilih nerezidentom (oprostitev davka in ugodnosti po KIDO),
  • dividendam podobni dohodki – posebnosti in razlike glede obdavčitve fizičnih oseb,
  • kapitalski dobički – davčne obveznosti prejemnika in odsvojitelja…
9. srečanje: junij 2020
Posledice čezmejnega opravljanja dela
(Jure Mercina)
 • Na kakšen način se uredi davčni rezidentski status v primeru prihoda ali odhoda iz Slovenije (praksa FURS, sodišč itd.),
 • v kateri državi mora posameznik plačevati prispevke za socialno varnost (pridobivanje A1 potrdila),
 • v kateri državi mora posameznik plačevati dohodnino,
 • na kakšen način se odpravi dvojna obdavčitev,
 • pravni in davčni vidiki povračil stroškom napotenim delavcem,
 • posebna davčna osnova za napotene delavce,
 • obračun plače napotenemu delavcu,
 • posebnosti pri čezmejnem opravljanju dela zakonitih zastopnikov…
SKUPINA skupina LJ1 skupina CE skupina KR skupina KP skupina LJ2
1. srečanje – oktober 2019
Čezmejne transakcije z blagom in novosti DDV 2020
Predavatelj: mag. Rosana Dražnik
četrtek, 10.10.2019 petek, 11.10.2019 sreda, 16.10.2019 petek, 18.10.2019 petek, 25.10.2019
2. srečanje – november 2019
Različne osnove merjenja/vrednotenja postavk v računovodskem poročanju
Predavatelj: mag. Ingrid Zadel
četrtek, 7.11.2019 petek, 8.11.2019 sreda, 13.11.2019 petek, 15.11.2019 petek, 22.11.2019
3. srečanje – december 2019
Pripravimo se na obračun DDPO za leto 2019
Predavatelj: mag. Rosana Dražnik
četrtek, 5.12.2019 petek, 6.12.2019 sreda, 11.12.2019 petek, 13.12.2019 petek, 20.12.2019
4. srečanje – januar 2020
Praktični napotki za vsakdanjo rabo
Predavatelj: mag. Sabina Lamut
četrtek, 9.1.2020 petek, 10.1.2020 sreda, 15.1.2020 petek, 17.1.2020 petek, 24.1.2020
5. srečanje – februar 2020
Vse, kar naj bi vedeli o pogodbah in izvršbi
Predavatelj: dr. Nina Orehek Ručigaj
četrtek, 6.2.2020 petek, 7.2.2020 sreda, 12.2.2020 petek, 14.2.2020 petek, 28.2.2020
6. srečanje – marec 2020
Obdavčitev dohodkov iz premoženja, nekateri poudarki iz obdavčitve dejavnosti in dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
Predavatelj: Tadeja Jerič
sreda, 4.3.2020 petek, 6.3.2020 sreda, 11.3.2020 petek, 13.3.2020 petek, 20.3.2020
7. srečanje – april 2020
Davčne pasti na področju obračunavanja DDV
Predavatelj: Branka Svilar Mugoša
skupni webinar 15. in 16. april 2020 od 9.00 do 11.00
8. srečanje – maj 2020
Kapital
Predavatelj: Maja Bohorič
skupni webinar 21. in 22. maj 2020 od 9.00 do 11.00
9. srečanje – junij 2020
Posledice čezmejnega opravljanja dela
Predavatelj: Jure Mercina
četrtek, 18.6.2020 sreda, 17.6.2020 sreda, 10.6.2020 petek, 12.6.2020 torek, 30.6.2020
10. srečanje – september 2020
Tema bo določena naknadno.
petek, 11.9.2019
Posamezno srečanje se prične ob 9.00 in konča ob 13.30. Vmes sta dva odmora s pogostitvijo v preddverju.

Mesečna srečanja potekajo na naslednjih lokacijah:

LJUBLJANA: Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani (dvorana Bor, pritličje)

KRANJ: Izobraževalni center B&B, Ljubljanska cesta 30, Labore, 4000 Kranj (predavalnica C1, 1. nadstropje)

CELJE: RGZ Celje, Ljubljanska cesta 14, Celje (dvorana A, 2. nadstropje)

KOPER: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, Staničev trg 1, Koper (zelena dvorana, pritličje)

Šolnina znaša 1.500 € + DDV. Možni popusti so:

 • 5 % popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR;
 • 3 % popusta za prijave do konca junija;
 • 2 % popusta za plačilo v enkratnem znesku;
 • 5 % popusta za plačilo v enkratnem znesku po predračunu (velja do konca avgusta);

 Popusti se seštevajo!

Možnost plačila tudi na 3 ali 9 obrokov!

 • Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije.
 • Možnost zamenjave 1 srečanja za seminar po lastni izbiri (ne velja za 10. srečanje o mehkih veščinah)
 • Možnost pridobitve naziva Računovodski strokovnjak IR

SI ŽELITE NAJBOLJ CELOVIT PAKET ZNANJA ZA RAČUNOVODJE?

Izpolnite spodnjo prijavo
Izberite lokacijo, na kateri bi želeli obiskovati predavanja

LjubljanaCeljeKranjKoper

Ali ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.