Akademija IR

Najcelovitejši nabor znanja za računovodje na enem mestu

O AKADEMIJI

Dragoceno znanje, izmenjava izkušenj in prijetno druženje

Akademija je celoletno in celostno izobraževanje, ki se v obliki 9. mesečnih srečanj izvaja v predavalnicah in preko spleta. Program poteka po načelu “iz prakse za prakso” in sledi predvsem dvema ciljema: obnavljanju in tekočem poglabljanju računovodskega in davčnega znanja ter obravnavi tem, ki zajemajo spremembe in novosti v zakonodaji. Tako strokovnjaki ostajajo strokovnjaki!

Akademija IR ima zaradi praktičnih vsebin in odličnih predavateljev iz stroke veliko zvestih obiskovalcev; vsako leto jo obišče okoli 100 računovodij iz računovodskih servisov in podjetij. Vabljeni, da se jim pridružite.

Prav z veseljem čakam vsako predavanje in ste mi top! Vsi sodelujoči ste izredno prijazni in si želim, da nam boste še dolgo v »support« pri našem delu.

Udeleženka

Zelo sem zadovoljna, saj nam poleg podanega znanja iz aktualnih tem nudite tudi možnost izmenjave izkušenj s predavatelji in udeleženci.

Udeleženka

Dobra organizacija in odlične teme ob pravem času. Hvala vsem predavateljem in ostalim, ki se trudite za nas.

Udeleženka

Redno obiskujem Akademijo IR in lahko rečem, da še vedno ne razmišljam, da bi za svoje izobraževanje iskala druge ponudnike. Ker je dobro znano, da smo računovodje včasih za nekatere stranke še vedno »nujno zlo«, mi je zelo všeč tudi vaš odnos do našega poklica, saj z vso pozitivno energijo pripomorete, da ga tudi sami bolj cenimo.

Udeleženka

Akademija IR mi omogoča čim bolj samostojno razumevanje problematik, hkrati pa na predavanju razrešim tudi marsikatero nejasnost. Super je, vse znanje na enem mestu.

Udeleženka
1. srečanje: oktober 2023
Računovodski izzivi ob zaključku leta 2023 (samo spletna verzija)
 • Pogoste dileme pri računovodenju neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, z zgledi knjiženj,
 • računovodski izzivi v zvezi z nepremičninami, najemi, menjalnimi posli,
 • izzivi pri knjiženju stroškov in odhodkov ter vzporejanju s prihodki,
 • tečajne razlike, oslabitve in krepitve ter druga vprašanja ob zaključku leta na primerih,
 • spremembe SRS v praksi.
2. srečanje: november 2023
Davčni postopek za računovodje
 • Davčni postopek v teoriji in praksi
  • Vrste davčnih postopkov (preverjanje podatkov, davčni inšpekcijskih nadzor, davčna preiskava)
  • Dokazovanje v postopku, informacije in dokumentacija,
  • Samoprijava – v katerih primerih, kako
  • Davčni postopek od uvedbe do izdaje odločbe (kaj moramo vedeti o pomembnih mejnikih)
  • Kaznivo dejanje
  • Izpolnitev davčnih obveznosti: plačilo davka, zamudne obresti, vračilo davka,
  • Odpis, delni odpis, odlog, zavarovanje, izvršba
 • Praktični primeri davčnih postopkov
  • Pripombe na zapisnik, pritožba na odločbo
  • Najpogostejše napake, ki jih storijo davčni zavezanci
  • Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah
 • Zadnje novosti v zakonodaji o davčnem postopku, na katere bodimo pozorni
3. srečanje: december 2023
Priprava na obračun DDPO za leto 2023
 • Donacije, sponzorstva, bonitete, reprezentanca, oglaševanje, najpogostejše napake in dvomi v praksi,
 • poslovanje med povezanimi osebami – posojila, storitve in druge dobave, ki so običajno pod drobnogledom FURS,
 • nepridobitna dejavnost, posebnosti za društva in zavode,
 • katere davčne olajšave lahko koristimo,
 • popravki in odpisi terjatev, na kaj moramo paziti,
 • amortizacija, odpisi vrednosti, pripoznavanje osnovnih sredstev,
 • pasti pri plačanem davčnem odtegljaju v tujini,
 • morebitne novosti za leto 2024.
4. srečanje: januar 2024
Priprava letnega poročila za leto 2023 ter novosti v letu 2024
 • Obveznost letnega poročanja, razvrstitev gospodarskih družb in vsebina letnega poročila,
 • poudarki pri merjenju sredstev in obveznosti ob zaključku poslovnega leta:
  • Pomen inventure pri pripravi računovodskih izkazov,
  • merjenje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev,
  • merjenje finančnih naložb,
  • posebnosti pri zalogah,
  • merjenje terjatev in obveznosti,
  • obračun rezervacij ter razmejitev.
 • Poudarki pri pripoznavanju prihodkov in odhodkov ob koncu poslovnega leta,
 • Priprava računovodskih izkazov (bilance stanja, izkaz poslovnega izida, priprava izkaza gibanja kapitala, priprava izkaza denarnih tokov),
 • posebnosti pri nekaterih nepridobitnih organizacijah in s.p.,
 • kako v prakso vpeljati novosti pri SRS v letu 2024.
5. srečanje: februar 2024
Kaj je dobro vedeti o pravici do odbitka vstopnega DDV?
 • Splošno o pravici do odbitka vstopnega DDV (formalni in vsebinski pogoji za odbitek, neodbitni DDV, DDV, plačan v tujini),
 • pravica do odbitka pri nabavi osnovnih sredstev (nepremičnine, osebni avtomobili),
 • delni odbitek pri zavezancih, ki opravljajo mešane transakcije (metode za določanje delnega odbitka),
 • popravki odbitka vstopnega DDV zaradi spremembe okoliščin, ki vplivajo na odbitek (popravek celotnega odbitka vstopnega DDV, sorazmerni popravki pri osnovnih sredstvih),
 • primeri iz prakse in sodb Sodišča EU.
6. srečanje: marec 2024
Pasti in težave pri dohodkih iz zaposlitve
 • Zakaj je potrebno poznati sestavine plače in njihov vpliv na druge dohodke,
 • kdaj in kako je potrebno obračunati dodatek na delovno dobo,
 • obračun odpravnine pri rizičnih prenehanjih delovnega razmerja,
 • obračun stroškov na službenem potovanju in evidentiranje delovnega časa,
 • druga aktualna vprašanja, novejša delovnopravna, davčna in sodna praksa.
7. srečanje: april 2024
Davčni odtegljaj od dohodkov iz nepremičnin, premoženjskih pravic, obresti in drugih dohodkov
 • Kaj je davčni odtegljaj, kdaj se obračuna in kako,
 • davčni odtegljaj od nepremičnin in premoženjskih pravic,
 • davčni odtegljaj od obresti in drugih dohodkov,
 • kako na davčni odtegljaj vplivajo mednarodne pogodbe,
 • davčni postopek v primeru davčnega odtegljaja,
 • izkušnje z davčnim odtegljajem v praksi.
8. srečanje: maj 2024
Obračunavanje zalog in storitev
 • Opredelitev zalog v organizaciji,
 • zaloge vrednotene po nabavni vrednosti in delitev neposrednih stroškov nabave s primeri,
 • zaloge nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga s primeri,
 • evidentiranje naknadnih popustov, skontov, rabatov in podobno znižanje prvotne cene s primeri,
 • kako pa je z zalogami storitev (nedokončane storitve, dalj časa trajajoče, kdaj prihodki in kako, druge dileme),
 • metode vrednotenja porabe zalog s primeri,
 • inventurni popis zalog in obravnava inventurnih viškov ter mankov v organizaciji,
 • kdaj je potrebno zaloge slabiti ali odpisati,
 • vpliv zalog na davčni obračun.
9. srečanje: junij 2024
Zimzelene dohodninske teme
 • Splošno o dohodnini:
  • princip obdavčitve dohodkov z dohodnino,
  • pravila obrutenja,
  • vrste dohodninskih dohodkov.
 • Dohodki iz delovnega razmerja – pogoste dileme/izzivi v praksi:
  • plača in nadomestilo plače – obračun ter poročanje,
  • neplačana odsotnost z dela,
  • definicija glavnega in drugega delodajalca,
  • bonitete (popusti zaposlenim, opcijsko nagrajevanje, izjeme od bonitet),
  • povračila stroškov,
  • regres za letni dopust,
  • poslovna uspešnost,
  • poslovodenje.
 • Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja:
  • podjemne pogodbe, avtorski honorarji,
  • prokura,
  • delo upokojencev.
 • Drugo:
  • najemnine,
  • dividende,
  • drugi dohodki,
  • najnovejše iz sprememb zakonodaje in prakse.
Kristinka Vukovič
Računovodska in davčna svetovalka
Petra Mlakar
Davčna svetovalka v družbi Modri nasvet, d. o. o.
mag. Rosana Dražnik
Davčna svetovalka v gospodarski družbi Finera svetovanje d.o.o.
Marija Tomc Muc
Direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus in članica upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov
mag. Tamara Prezelj
Davčna svetovalka in strokovna sodelavka pri davčnih inšpekcijskih postopkih
Tadeja Jerič
Pravna in davčna svetovalka
mag. Barbara Guzina
Davčna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju davčnega svetovanja
mag. Zlatka Ilešič
Davčnica in računovodkinja v podjetju Biro Bonus d.o.o.
Irena Kamenščak
Davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o.

Paket MINI HIBRID

1.490+ DDV
 • • 9 predavanj v predavalnici na Brezovici pri Ljubljani in prek spleta – 2 termina vsak mesec (na začetku meseca in po 20-em)
 • • Letna naročnina na e-Unikum
 • • Kvartalni webinar s pregledom zakonodajnih sprememb – NOVO v sezoni 23/24
 • • Webinar za življenje s Piko Božič Slapar – NOVO v sezoni 23/24
 • • 10% popust na ostala izobraževanja, storitve in izdelke IR

Paket MAXI HIBRID

1.950+ DDV
 • • 9 predavanj v predavalnici na Brezovici pri Ljubljani in prek spleta – 2 termina vsak mesec (na začetku meseca in po 20-em)
 • • Letna naročnina na tiskan Unikum
 • • Kvartalni webinar s pregledom zakonodajnih sprememb – NOVO v sezoni 23/24
 • • Webinar za življenje s Piko Božič Slapar – NOVO v sezoni 23/24
 • • Kvartalna e-kava akademistov (nov, feb in maj)
 • • 1 webinar IR (2 šolski uri) po izbiri
 • • 2 uri svetovanja
 • • 20% popust na ostala izobraževanja, storitve in izdelke IR
 • Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije.
 • Plačilo na obroke (3 ali 9).
 • Možni popusti (popusti se seštevajo, najvišji možen je 15%):
  • 5 % popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR;
  • 3 % popusta za prijave do konca junija;
  • 2 % popusta za plačilo v enkratnem znesku;
  • 5 % popusta za plačilo v enkratnem znesku po predračunu do konca julija.

Srečanja dvakrat mesečno potekajo v predavalnici na Brezovici pri Ljubljani in preko spletne aplikacije ZOOM.

SKUPINA skupina 1 skupina 2

1. srečanje: oktober 2023

Računovodski izzivi ob zaključku leta 2023 (samo spletno srečanje!)
Predavateljica: Kristinka Vukovič

24. in 25.10.2023

2. srečanje: november 2023

Davčni postopek za računovodje
Predavateljica: Petra Mlakar

sreda, 8.11.2023 sreda, 22.11.2023

3. srečanje: december 2023

Priprava na obračun DDPO za leto 2023
Predavateljica: mag. Rosana Dražnik

četrtek, 7.12.2023 četrtek, 21.12.2023

4. srečanje: januar 2024

Priprava letnega poročila za leto 2023 ter novosti v letu 2024
Predavateljica: Marija Tomc Muc

petek, 5.1.2024 četrtek, 25.1.2024

5. srečanje: februar 2024

Kaj je dobro vedeti o pravici do odbitka vstopnega DDV?
Predavateljica: mag. Tamara Prezelj

četrtek, 1.2.2024 četrtek, 28.2.2024

6. srečanje: marec 2024

Pasti in težave pri dohodkih iz zaposlitve
Predavateljica: Tadeja Jerič

četrtek, 7.3.2024 četrtek, 21.3.2024

7. srečanje: april 2024

Davčni odtegljaj od dohodkov iz nepremičnin, premoženjskih pravic, obresti in drugih dohodkov
Predavateljica: mag. Barbara Guzina

četrtek, 4.4.2024 četrtek, 25.4.2024

8. srečanje: maj 2024

Obračunavanje zalog in storitev
Predavateljica: mag. Zlatka Ilešič

četrtek, 9.5.2024 četrtek, 23.5.2024

9. srečanje: junij 2024

Zimzelene dohodninske teme
Predavateljica: Irena Kamenščak

četrtek, 6.6.2024 četrtek, 20.6.2024
Predavanja potekajo v predavalnici na Brezovici pri Ljubljani, vsakič med 9.00 in 13.30 uro. Vmes sta 2 odmora s pogostitvijo.
Predavanje se hkrati preko prenosa v živo odvija tudi preko ZOOM-a.

SI ŽELITE NAJBOLJ CELOVIT PAKET ZNANJA ZA RAČUNOVODJE?

Izpolnite spodnjo prijavo

Paket MINI HIBRID - 1.490 € + DDVAli ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

Izberite skupino, ki jo želite obiskovati:

Skupina 1 (začetek meseca)Skupina 2 (konec meseca)

Izberite obliko udeležbe:

V predavalniciPrek spleta

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Obvezno polje
*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.

Paket MAXI HIBRID - 1.950 € + DDVAli ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

Izberite skupino, ki jo želite obiskovati:

Skupina 1 (začetek meseca)Skupina 2 (konec meseca)

Izberite obliko udeležbe:

V predavalniciPrek spleta

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Obvezno polje
*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.
PROGRAM AKADEMIJA IR
PRIJAVA AKADEMIJA IR
GALERIJA AKADEMIJA IR