Aktualne novice 2019-05-16T21:20:50+00:00

Nižje obdavčene e-knjige in e-revije in neobdavčene tatvine blaga

4. aprila 2019|

Če smo pravkar uspešno vpeljali novosti, ki so pričele veljati s 1.1.2019 na področju DDV (elektronske storitve, mini eVem, darilni boni, zamudne obresti, administriranje in drugo), se v letu 2019 obetajo še dodatne, pri čemer bi naj manjše spremembe (npr. obdavčitev tatvin) in redakcijski popravki pričeli veljati takoj po sprejemu zakona, ostale pa s 1.1.2020.   Ministrstvo za finance je dalo v javno obravnavo nove spremembe zakona o DDV (javna obravnava Več...

Višje izplačilo regresa za letni dopust mora potrditi le še Državni zbor

29. marca 2019|

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog sprememb novel zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter dohodnini in ga poslala v Državni zbor v odločanje.   Zato lahko že letos pričakujemo izplačilo višjega regresa, saj se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne bo všteval znesek regresa za letni dopust do višine zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji (okoli 1720 eurov). Poenostavljeno, bruto znesek regresa za letni dopust bo Več...

Še eno pojasnilo glede poslovnih najemov

27. marca 2019|

FURS je dodatno pojasnil, da pri poslovnih najemih nesporno investicijska olajšava ostaja in pripada najemodajalcu. Če sredstvo, ki je predmet poslovnega najema, zaradi spremenjenih določb SRS/MSRP v poslovnih knjigah evidentira tudi najemojemalec, slednjemu olajšava za investiranje ne pripada.   S tem dodatnim pojasnilom se zaokrožuje informacija glede davčnih vidikov obravnave poslovnih najemov po 1.1.2019. Prvo pojasnilo je namreč podalo zgolj informacijo o tem, kako se obravnavajo odhodki za sredstva v poslovnem Več...

Bilten Unikum – marec 2019

26. marca 2019|

Povzetek marčevske številke Tema meseca Zemljiška knjiga – bogat vir informacij o nepremičninah (dr. Nina Orehek Ručigaj)   Davki Davčna reforna 2019 – ali bo zaživela in v kakšni obliki? (Jure Ajdovec) Odlog plačila davka, obročno plačilo in odpis davka (Anja Premrn) Pravo Status nevladne organizacije v javnem interesu po novem (Jure Ajdovec) Finance Proces pridobitve financiranja in priprava ustrezne dokumentacije (Blaž Šlemic)   Novejša pojasnila MF in FURS Izstop Združenega Več...

Oddaja davčnih obračunov za leto 2018 ”dovoljena” do 8.4.

25. marca 2019|

Rok za oddajo davčnih obračunov DDPO in DohDej se letos izteče v ponedeljek,  1. 4. 2019, vendar pa iz FURSa sporočajo, da zavezanci oz. njihovi pooblaščenci ne bodo kaznovani, v kolikor davčnih obračunov ne bodo oddali do tega datuma. Delovanje sistema eDavki je namreč zaradi tehničnih težav upočasnjeno, tako da je otežena sama oddaja poročil in obveznih prilog. Zadnji rok za oddajo DDPO in DohDej je tako 8.4.2019. FURS opozarja še: Več...

Amortizacija najetih sredstev in DDPO

8. marca 2019|

V zvezi s spremembami računovodskih standardov se amortizacija sredstva, vzetega v najem, torej tudi sredstva, vzetega v poslovni najem, pri najemniku za davčne namene kot odhodek prizna na podlagi določb 33. člena ZDDPO-2 o amortizaciji. V njem pa ni določenih posebnosti za sredstva, vzeta v finančni ali poslovni najem, zato se: za ta sredstva uporabljajo najvišje letne amortizacijske stopnje, ki veljajo za ustrezno istovrstno skupino sredstev, za zemljišča, ki se po Več...

Bilten Unikum – februar 2019

27. februarja 2019|

Povzetek februarske številke Tema meseca Posebnosti pri pripravljanju računovodskih izkazov za samostojne podjetnike in društva (Vesna Bartolj Maver)   Davki Novosti v pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (mag. Rosana Dražnik) Zasuk pri vplivu naknadnih vplačil na kapitalski dobiček - Vrhovno sodišče RS odločilo v korist davčnih zavezancev (Jure Ajdovec) Kadri Vključitev poslovodij v obvezna zavarovanja (Tadeja Jerič) Računovodstvo Računovodska obravnava kriptovalut (Anja Premrn)   Novejša pojasnila MF Več...

Poročanje o odpadni embalaži in plastičnih nosilnih vrečkah

26. februarja 2019|

Skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo morate: embalerji, pridobitelji blaga proizvajalci embalaže in pridobitelji embalaže najpozneje do 31. marca 2019 v pisni ali elektronski obliki Agenciji Republike Slovenije za okolje poročati o količini embalaže dani v promet v letu 2018, razen če plačujete okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Poročanje velja za vsa podjetja, ki dajejo prvo embalažo na trg Republike Slovenije.   Kot embalaža Več...

Spremenjeno pojasnilo glede davčnih blagajn

12. februarja 2019|

FURS obvešča zavezance o spremenjenem stališču glede davčnega potrjevanja računov:   ČE podjetje ali drug zavezanec uporablja ISTO ZAPOREDJE ŠTEVILČENJA računov za gotovinske račune, za katere obstaja in za katere ne obstaja obveznost izdaje po DDV zakonodaji, je treba v potrjevanje pošiljati tudi račune, za katere ne obstaja obveznost izdaje.   Če zavezanec računov, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju, Več...

Oddaja obračunov za leto 2018 z uporabo aplikacij Silvester Pelias in Silvester Fineus ni več mogoča

11. februarja 2019|

Davčni zavezanci morate oddati obračun akontacije dohodnine, obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) in obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) elektronsko preko portala eDavki.   Oddaja obračunov za leto 2018 ni več mogoča preko aplikacij Silvester Pelias (DDPO) in  Silvester Fineus (DDD-DDD), vendar pa preko njiju še vedno oddajate obračune DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja do 31. 12. 2017 oziroma za poslovna obdobja 2017/2018.   Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obračunov Več...

Nova pravila v EU glede očetovskega dopusta – kaj to prinaša Sloveniji?

6. februarja 2019|

Evropski parlament in svet sta konec meseca januarja sprejela še neformalno odločitev o ukrepih za uskladitev poklicnega in zasebnega življenja z željo po večji zastopanosti žensk na delovnem mestu in okrepitvi vloge očeta oz. drugega enakovrednega starša v družini. Kot pravijo pogajalci odbora za zaposlovanje, bi to koristilo tako otrokom kot tudi družinskemu življenju, hkrati pa spodbujalo enakost spolov.   Sporazum predvideva: pravico do najmanj 10 delovnih dni plačanega očetovskega dopusta Več...