Slovenski podjetniški sklad je objavil nov razpis za spodbujanje razvoja mikro podjetij v lesarski panogi in izkoriščanje potenciala slovenskega lesa kot strateške surovine.

Pomembni podatki o razpisu
Višina financiranja:
 • Od 15.000 EUR do 70.000 EUR subvencije
 • 60% kritje upravičenih stroškov projekta
Upravičenci:
 • Mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 30. junij 2024, s sedežem v Sloveniji.
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev.
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.
 • Podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost:
  • Oddelek C16 – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva.
  • Oddelek C31 – Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
Pogoji za kandidiranje:
 • Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna).
 • Projekt se ne sme začeti pred dnem objave javnega razpisa.
 • Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON-1.
 • Podjetje ne sme biti v težavah.
 • Podjetje ne sme spadati v izključeni sektor.
 • Finančna konstrukcija mora biti zaprta.
 • Še razpoložljiv znesek po pravilu “de minimis”.
Upravičeni stroški:
 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za tehnološki proces predelave lesa).
 • Neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup nove programske opreme za proces predelave lesa).
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.
 • DDV ni upravičen strošek.
Obdobje nastanka upravičenih stroškov:
 • Za pridobitev sredstev v letu 2024: Upravičeni stroški morajo nastati in projekt mora biti zaključen do 15. novembra 2024.

Za več informacij se obrnite na naše svetovalce na https://www.iracunovodstvo.eu/svetovanje/.

 


Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ