Državni zbor je sprejel nov paket ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah, ki so se zgodile avgusta 2023. Ukrepov, ki so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je več, njihov cilj pa je pomagati žrtvam poplav ter plazov, ohraniti delovna mesta ter zagotoviti potrebne kadre za obvladovanje posledic teh naravnih nesreč.

Predstavljamo ključne ukrepe, ki so bili sprejeti v okviru Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023.


 • Ukrepi za ohranitev delovnih mest

Delodajalcem, ki so imeli zaposlene delavce, ki so odpravljali posledice poplav, se omogoča povračilo izplačanih plač tem delavcem. To velja za vse delodajalce v Sloveniji, registrirane najkasneje do 2. avgusta 2023. Za to povračilo je potrebno vložiti elektronsko vlogo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Povračilo znaša v celoti (bruto), vendar ne sme presegati povprečne mesečne plače za maj 2023. Vloge za povračilo plač za obdobje od 3. avgusta do 3. septembra 2023 bodo mogoče od 4. septembra 2023, in jih bo možno vlagati 15 dni od uveljavitve ukrepa.

Delodajalci, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čakanje na delo, bodo morali ohraniti zaposlitev delavca tudi po prenehanju ukrepa, za obdobje enako obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače.

 

 • Poraba javnih sredstev za sanacijo škode

Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev za sanacijo škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023. To vključuje nakup opreme in materiala, ki je bil poškodovan in se uporablja v proizvodnji, do višine stanja neamortizirane vrednosti.

 

 • Ukrepi na trgu dela za hitrejšo odpravo posledic poplav in plazov

Zakon omogoča hitrejše zaposlovanje tujih delavcev, državljanov tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma za vstop in bivanje v Sloveniji. To velja za poklice, kjer že zdaj primanjkuje delavcev na trgu dela in so nujno potrebni za odpravo posledic poplav in plazov. Tudi tujim delavcem, ki bodo v Sloveniji opravljali storitve za odpravo posledic poplav in plazov, se bo omogočilo hitrejši pričetek izvajanja storitev.

Nov program javnih del z naslovom “Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov” bo omogočil vključitev vseh prijavljenih brezposelnih oseb, ne le dolgotrajno brezposelnih, do 31. decembra 2024. Programi javnih del se bodo izvajali v skladu s potrebami občin, prizadetih zaradi poplav ali plazov, in bodo podpirali odpravo posledic teh naravnih nesreč.

 

 • Solidarnostna sobota

Delodajalec lahko določi eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Za delo na solidarnostno delovno soboto se delodajalec in delavec odpovesta svojemu zaslužku – delavec svoji neto plači, delodajalec pa prispeva v enakem znesku. Če delovni proces pri delodajalcu poteka tudi v soboto, se lahko kot solidarnostna sobota šteje tudi katerikoli drugi dan.

 

 • Obvezni solidarnostni prispevek

Obvezni solidarnostni prispevek plačajo fizične in pravne osebe, ki se ne bodo odločile za delo na solidarnostno soboto, razen fizične osebe z nižjimi dohodki. Osnova za obračun obveznega solidarnostnega prispevka je vsota bruto dohodkov fizične osebe, ki se vštevajo v letno davčno osnovo za leto 2023 oziroma 2024, zmanjšanih za davčno priznane stroške, razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo, z izjemo plačila za poslovno uspešnost. Osnova za obračun obveznega solidarnostnega prispevka za pravne osebe je davčna osnova, pred zmanjšanjem za pokrivanje izgub in olajšave za leto 2023 oziroma 2024 oziroma za davčno obdobje, ki se začne v letu 2023 oziroma 2024.

Obvezni solidarnostni prispevek se plačuje od osnove po stopnji 0,3% za fizične osebe oziroma 0,8 % za pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo za leti 2024 in 2025.

Fizičnim osebam FURS odmeri solidarnosti prispevek pri obračunu dohodnine, medtem ko fizičnim osebam z dejavnostjo izda odločbo. Pravne osebe obvezni solidarnostni prispevek obračunajo same na način, v rokih in po postopku obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2023 oziroma 2024.

 

Ostali ukrepi:

 

 • Pomoč za posameznike

Izredna denarna pomoč kot oblika solidarnostne pomoči je na voljo vsem žrtvam poplav in plazov iz avgusta 2023, ne glede na njihov dohodek ali premoženje. To pomoč bodo prejeli v obliki enkratnega zneska, ki znaša največ 7 minimalnih dohodkov za samsko osebo ali družino. Vendar pa znesek pomoči ne sme presegati višine povzročene škode.

 

 • Izredna denarna pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja

Posamezniki ali družine, ki so zaradi poplav ali zemeljskih plazov izgubili svoj dom in so najeli stanovanje, bodo poleg solidarnostne pomoči prejeli tudi pomoč za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem. Ta pomoč znaša največ dva minimalna dohodka.

 

 • Subvencija tržne najemnine in neupoštevanje poškodovanega premoženja

Osebam, ki so zaradi poplav ali plazov utrpele škodo na svoji stanovanjski nepremičnini in so zaradi tega najele stanovanje, se omogoča pravica do subvencije tržne najemnine.

 

 • Spremembe vrednosti nepremičnine za letne pravice iz javnih sredstev

Vsi upravičenci do letnih pravic iz javnih sredstev, ki so utrpeli škodo na svoji nepremičnini in ta škoda vpliva na njeno vrednost, lahko te spremembe sporočijo CSD-ju najkasneje do 31. decembra 2023. Če sprememba vpliva na višino že odobrenih letnih pravic, bo CSD ponovno odločil o upravičenosti do pravice.

 

 • Subvencije vrtca in šolske prehrane (malice in kosila)

Oškodovanim v poplavah se na podlagi odločbe o izredni denarni socialni pomoči za poplave in zemeljske plazove avgusta 2023 omogoča brezplačen vrtec in šolsko prehrano od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023. Odločbo je treba predložiti vrtcu oziroma šoli sami.

 

 • Domneva pravočasnosti za vloge za uveljavljanje pravice iz javnih sredstev in spremembe, vložene na CSD

Za žrtve poplav se omogoča uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sporočanje sprememb tudi za nazaj, od avgusta 2023, pod pogojem, da je vloga vložena ali sprememba sporočena do 31. decembra 2023. Če niste mogli vložiti vloge ali sporočiti spremembe pravočasno zaradi izrednih razmer, navedite mesec, v katerem ste to želeli storiti.

 


Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ