Pri določenih protikorona ukrepih za zadržanje pomoči velja prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Ti ukrepi so:

  • PKP2 (ZIUZEOP-A): čakanje na delo, oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, izplačilo temeljnega dohodka
  • PKP3 in PKP4 (ZIUOOPE in ZIUPDV): skrajšani delovnik
  • PKP5 (ZZUOOP): izplačilo temeljnega dohodka
  • PKP8 (ZDUOP): čakanje na delo, skrajšani delovnik, subvencioniranje minimalne plače

V primeru, da je prišlo po PKP 1-5 do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, je potrebno o tem seznaniti FURS in prejeto pomoč vrniti. Omejena so navedena izplačila, ki se nanašajo na pretekla poslovna leta v letu 2020, torej so v letu 2020 omejena dejanska izplačila. Izplačila, ki se nanašajo na pretekla poslovna leta, pa lahko podjetje izplača od 1. januarja 2021 dalje.

Omejena so izplačila dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, medtem ko zakon izplačil dela plače za poslovno uspešnost delavcem ne omejuje v smislu zahtev po vračilu sredstev.

Pri uveljavljanju ukrepov po PKP8 tudi v letu 2021 oziroma za leto 2021 velja prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrade poslovodstvu oziroma del plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, v kolikor želite pomoči obdržati.