Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 je stopil v veljavo 30. 12. 2021.

Sprejeti ali podaljšani ukrepi želijo predvsem omiliti posledice na gospodarskem, socialnem in zdravstvenem področju.

Glavne ukrepi, ki jih prinaša zakon, so:

 1. Podaljšanje koriščenja dopusta:
  • zaposleni v javni upravi, ki mu je bila prepovedana raba letnega dopusta za leto 2020 zaradi nujnih potreb (71.a člen ZIUPOPDVE), ima pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021 do 1. aprila 2022.
  • delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021, ima pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. decembra 2022.
 2. Solidarnostni dodatek za upokojence:
  • upravičenci so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, katerih pokojnina znaša 732,00 EUR ali manj za december 2021,
  • solidarnostni dodatek:
   • tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku do 523,00 EUR, se solidarnostni dodatek izplača v višini 300,00 EUR,
   • tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku od 523,01 do 628,00 EUR, se solidarnostni dodatek izplača v višini 230,00 EUR in
   • tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku od 628,01 do 732,00 EUR, se solidarnostni dodatek izplača v višini 130,00 EUR;
  • solidarnostni dodatek za upokojence se izplača do 31. januarja 2022.
 3. Solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine:
  • upravičenci so osebe, ki prejemajo veteranski dodatek (po zakonu ki ureja vojne veterane), invalidski ali družinski dodatek (po zakonu, ki ureja vojne invalide), osebe upravičene do nadomestila o socialnem vključevanju invalidov ter upravičenci do socialne pomoči zaradi nezaposljivosti (odločba o nezaposljivosti zaradi invalidnosti),
  • solidarnostni dodatek za upravičence znaša 150 eurov,
  • solidarnostni dodatek se izplača do marca 2022.
 4. Dodatek za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč:
  • upravičenci so pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter dijaki in študenti, ki so vključeni ali vpoklicani k opravljanju nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov,
  • dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve v višini do 30 evrov dnevno, in sicer:
   • 10 EUR za opravljanje nalog do 4 ure,
   • 20 EUR za opravljanje nalog od 4 do 8 ur in
   • 30 EUR za opravljanje nalog več kot 8 ur.
  • dodatek skupaj na mesečni ravni ne sme presegati 30 % višine povprečne mesečne neto plače,
  • ukrep velja za obdobje od 11. novembra 2021 do 30. junija 2022.
 5. Enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb:
  • upravičenci so nosilci oziroma člani kmetije, ki so dopolnili 65 let starosti in niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence,
  • solidarnostni dodatek za upravičence znaša 150 eurov,
  • upravičenec mora oddati vlogo na ministrstvo pristojno za kmetijstvo najkasneje do 31. januarja 2022.
 6. Pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 (COVID-19) za samotestiranje:
  • upravičenec je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 EUR na delavca, za katerega je potrebno samotestiranje,
  • pomoč lahko koristite za obdobje od novembra 2021 do 31. januarja 2022.
  • upravičenec mora izjavo predložiti preko informacijskega sistema FURS najkasneje do 15. februarja 2022,
  • pomoč bo izplačana v enkratnem znesku najkasneje do 31. 3. 2022.
 7. Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti dela:
  • upravičenci so: samozaposleni, družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodna oseba, kmetje
  • Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni in 750 EUR v enem mesecu,
  • upravičenec mora izjavo predložiti preko informacijskega sistema FURS najkasneje do 15. januarja 2022,
  • upravičeno obdobje je od 1. julija do 31. decembra 2021.
 8. Dodatno financiranje programov v podporo družini:
  • Programom, ki so bili izbrani na podlagi Javnega razpisa za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025, se iz proračuna Republike Slovenije v letu 2022 zagotovi dodatna sredstva za stroške dela in posredne stroške v višini 10 % od vrednosti programa v podporo družini, ki ga ministrstvo, pristojno za družino, financira v letu 2022.
 9. Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov do 30. junija 2022,

Denarna odškodnina osebam, ki jim je s cepljenjem proti nalezljivi bolezni COVID-19 nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij.

 

O ukrepih novega interventnega zakona ter o ukrepih in omejitvah, ki še veljajo, bomo govorili tudi na webinarju 11.1.2022 “PKP10 in pregled PKP ukrepov in omejitev, ki še veljajo”.

Lepo vabljeni k prijavi na povezavi TUKAJ.