Od 5. 5. 2022 velja spremenjena višina bruto urne postavke za začasno in občasno delo upokojencev.

Pri izračunu bruto urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela se bo po novem upoštevala višina minimalne plače. Urna postavka tako ne bo smela biti nižja od zneska minimalne plače preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas tako, da se upošteva povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas (174 ur). Enako velja tudi za delo dijakov in študentov. Najnižja urna postavka bo določena z Odredbo ministra in bo znašala 6,17 EUR (do sedaj 5,77 EUR). Veljala bo od začetka veljavnosti Odredbe do vključno februarja naslednjega koledarskega leta.

Prav tako od 5. maja naprej velja omejitev bruto dohodka za opravljeno začasno in občasno delo, ki v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 9.237,96 EUR (do sedaj 8639,07 EUR).