2Zavezanci bodo lahko vloge za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb vlagali na poenostavljen način le še do 14. 7. 2020.

Poenostavljen način pomeni, da v času tega ukrepa zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb ni potrebno priložiti davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Zavezanec zahtevi priloži le oceno davčne osnove za celotno tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

Po 14. 7. 2020 bo prav tako mogoče vložiti vlogo za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, vendar bo potrebno poleg ocene davčne osnove za tekoče leto ter podatkov, ki dokazujejo spremembo davčne osnove, priložiti tudi davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za tekoče davčno leto pred vložitvijo zahteve.

Ne glede na ukrepe COVID-19 pa je po splošnih pravilih mogoče obročno plačilo davčnih obveznosti na največ 24 mesečnih obrokov oziroma odlog plačila za največ 24 mesecev. Obročno plačilo oziroma odlog plačila se lahko odobri, če zavezancu grozi hujša gospodarska škoda, katero bo z obročnim plačilom oziroma odlogom plačila davka mogoče preprečiti, tudi npr. zaradi epidemije bolezni COVID19. Vlogi je treba priložiti dokazila o finančnem stanju zavezanca (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida itd.) ter dokazila, iz katerih izhaja, da bo z obročnim plačilo oz. odlogom plačila hujšo gospodarsko škodo mogoče preprečiti, kar dejansko pomeni, da bo zavezanec lahko nadaljeval s poslovanjem in obroke davka oz. odloženi davek tudi poplačal (pogodbe s poslovnimi partnerji, predvideni finančni tokovi, kreditne pogodbe, dokazila o poslovnih načrtih itd.).