Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na podlagi predloga Komisije za SRS na seji 1. Julija 2015 sprejel Osnutke SRS 2016 (SRS 2016) in PSR 2016. Javna razprava o SRS 2016 in PSR 2016 bo trajala do 1. oktobra 2015.

 

SRS 2016 bodo temeljila na določbah Direktive 2013/34 in spremembah ter dopolnitvah ZGD-1, ki so v parlamentarni proceduri. Uvedena je nova sistematika SRS, ki ne urejajo več konsolidiranja računovodskih izkazov, kajti po ZGD-1 se bodo družbe konsolidirale po MSRP oziroma MRS. SRS 2016 so samostojni standardi in se ne povezujejo z MSRP oziroma MRS, čeprav (v delu, ko Direktiva 2013 oziroma ZGD-1 ne določa drugače) sledijo pravilom računovodenja MSRP in MRS.

 

Vir: http://www.si-revizija.si/aktualno/aktualno