V Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije Covid-19 (ZDLGPE), ki je bil sprejet 28. 04.2020, je med drugim naveden tudi pogoj za pridobitev poroštva, ki pravi, da mora biti kreditojemalec vključen v sistem obveznega večstranskega pobota po zakonu, ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline.

Obvezni večstranski pobot narekuje, da mora dolžnik prijaviti denarno obveznost, s plačilom katere je zamudil, v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki sledi mesecu nastanka zamude. Prijaviti je potrebno denarne obveznosti višje od 250 EUR. V prijavi mora dolžnik navesti davčno številko upnika, znesek neporavnane obveznosti po računu, datum in številko računa, zaporedno številko prijave ter datum nastanka zamude. Dolžniku je v pobot prepovedano vnašati davčne obveznosti, obveznosti, ki ne obstajajo in obveznosti, ki so že bile poravnane. Če dolžnik kljub temu, da so zakonski pogoji za prijavo zapadle obveznosti že izpolnjeni, prijave v obvezni pobot ne opravi, sta podjetje in odgovorna oseba lahko kaznovana po ZPreZP-1 z globo v višini do 15.000 EUR.

Obvezni večstranski pobot je možno urediti preko spletne aplikacije AJPES, imenovane ePobot – sistem za mesečno izvajanje večstranskega pobota prijavljenih medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov, ki omogoča poravnavo obveznosti in vnovčevanje terjatev. Prijavo v ePobot lahko vloži zakoniti zastopnik dolžnika (kvalificirano digitalno potrdilo mora biti vpisano v evidenco digitalnih potrdil zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov) ali pooblaščena oseba, ki jo zakoniti zastopnik dolžnika pooblasti za izvedbo postopkov v zvezi z večstranskim pobotom.

 

Več informaciji lahko najdete TUKAJ in na povezavi TUKAJ.