Državni zbor je sprejel predlog Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. V nadaljevanju navajamo povzetek predloga.

Za kaj gre?

Gre za dovoljeno državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini.

 • V ta namen bo država zagotovila 40 milijonov evrov.
 • Gre za ukrep, ki bo podjetjem pomagal ublažiti učinke cenovnih šokov.
 • Vlada lahko v primeru podaljšanja začasnega okvira s strani Evropske komisije podaljša ukrep pomoči za gospodarstvo.
 • Cilj: ohranitev konkurenčnosti, zaposlenosti in razvojne sposobnosti slovenskega gospodarstva.

 

Kdo so upravičenci pomoči:

 • Pravne ali fizične osebe, ki so opravljanje gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji registrirale do 1. decembra 2021.
 • Pomoč lahko prejmejo tudi upravičenci s področja primarne kmetijske pridelave in ribištva.
 • Upravičenec na dan oddaje vloge ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku likvidacije ter ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti in nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za zadnje leto v višini 50 evrov.
 • Do državne pomoči niso upravičena tista podjetja, ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oziroma električne energije po drugih uredbah ali pa so vključila dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

 

Pomoč:

 • Sofinanciranje 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021.
 • Ukrep bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija, nadzor pa poleg nje še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 • Tri vrste pomoči za gospodarstvo:
  • Prva je enostavna pomoč, lahko znaša do 500.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov.
  • Druga je posebna pomoč, omejena z 2.000.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov, pri čemer velja še dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov limitiran na največ 70 % porabe v enakem obdobju 2021.
  • Tretja pomoč pa je namenjena energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen z 2.000.000 evrov, vendar pa bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 70 % upravičenih stroškov.

 

Vloga se bo oddala v elektronsko aplikacijo Javne agencije SPIRIT Slovenija od 1. do 15. novembra 2022.

 • Podatki za junij do september 2022 bodo temeljili na dejanskih računih, podatki za oktober do december 2022 pa bodo ocenjeni.
 • Izplačilo prve tranše do konca leta. Za stroške med oktobrom in decembrom 2022 – izplačilo do 15. marca 2022 (na osnovi dejanskih podatkov, poročanih do 31. januarja 2023).