Če majhna kapitalska družba (npr. d.o.o.) vodi poslovne knjige na podlagi SRS, potem za kriptovalute uporablja Pojasnilo 1 k SRS 11. Kriptovalute (bitcoin, ripple,…) v poslovnih knjigah obravnava kot finančne naložbe, za vsako posamično posebej pridobljeno kriptovaluto  pa se odloči in jo meri bodisi po:

  • po nabavni vrednosti
  • bodisi po pošteni vrednosti prek poslovnega izida (torej kot finančni prihodek ali finančnih odhodek v IPI v vsakem letnem poročilu).

Na podlagi 1.odst.57.čl. ZGD-1 mikro in majhne družbe v osnovi niso zavezane k letni reviziji računovodskih izkazov. Vendar 7. odst. 57. člena za določene primere predpisuje preiskavo letnih rač.izkazov, in sicer za tiste družbe, ki bi vrednotile finančne instrumente, za katere ni objavljene cene na organiziranem trgu, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, po pošteni vrednosti. Preiskava letnih računovodskih izkazov mora v tem primeru enako kot revizija biti izvedena v roku 6 mesecev po koncu poslovnega leta, mnenje revizorja pa predloženo na Ajpes skupaj z letnim poročilom.

V reviji Sir*ius, ki jo izdaja Slovenski inštitutu za revizijo (SIR), smo pred dnevi  lahko zasledili novo razlago, po kateri se tisti del ZGD, ki govori o objavljeni ceni na organiziranem trgu, nanaša na zakon, ki ureja trg finančnih inštrumentov (ZTFI-1 ).

Ker seveda družbe nalagajo v kriptovalute, s katerimi se trguje na borzah, ki jih ta zakon ne pokriva, SIR v mnenju PR-RAČ-7-6/22  zaključuje, da je za te družbe preiskava letnih računovodskih izkazov, ki jo opravi revizor, obvezna.

. Posledice, če kriptovalute meri po pošteni vrednosti preko PI:
Majhna družba Preiskava letnih rač.izkazov, ki jo opravi revizor, v 6 mesecih po koncu posl.leta. Oddaja na Ajpes za namene javne objave v 8 mesecih po koncu poslovnega leta.
Mikro kapitalska družba Enako kot velja za majhno družbo.

Dodatno: ne more izbrati posebnega režima (t.j. ne more zgolj razkriti predpisanih štirih točk iz 70.a čl., temveč mora izdelati pojasnila enako kot majhne družbe).