Pravne ali fizične osebe, ki imate status gospodarske družbe, samostojnega podjetnika ali zadruge, lahko uveljavljate povračilo sredstev za izvedo hitrih testov. Višina povračila je 40,00 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Vsi, ki boste koristili sredstva, ste odgovorni za namensko porabo le-teh in jih lahko namenite le za izvedbo testiranja zaposlenih. Testiranje lahko izvedejo samo izvajalci zdravstvene dejavnosti, odvzem brisa pa morajo opraviti zdravstveni delavci oziroma osebe, ki delajo pri izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.

Do pomoči za izvedbo hitrih testov ne boste upravičene osebe, ki ne izpolnjujete obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če imate na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti ali druge denarne davčne obveznosti v višini večji od 5.000 eurov.

Za navedeno upravičenje morate upravičenci najkasneje do 30.1.2021 predložiti izjavo preko informacijskega sistema eDavki.