Kljub temu, da so finančne razmere zaradi epidemije COVID-19 za delodajalce otežene, datum za izplačilo regresa ostaja nespremenjen. Delodajalci morate tako najkasneje do 1. julija delavcem izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, to je 940,58 eura.

Res je, da Zakon o delovnih razmerjih določa kasnejši rok izplačila, in sicer najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, a le če sta kumulativno (hkrati) izpolnjena dva pogoja:

  • delodajalec je nelikviden in
  • za primer nelikvidnosti je v zavezujoči kolektivni pogodbi določen kasnejši rok izplačila regresa.

 

Zakon o delovnih razmerjih ne določa, kdaj je delodajalec nelikviden, zato se nelikvidnost presoja po pravilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Če delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba oziroma zanj zavezujoča kolektivna pogodba kasnejšega roka ne določa, mora delodajalec regres izplačati najkasneje do 1. julija.

 

Spomnimo, pravila, ki veljajo za izplačilo regresa za letni dopust, so:

  • delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače;
  • regres se lahko izplača v več delih, pri tem pa mora biti zadnji del izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta;
  • s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta;
  • če ima delavec pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa;
  • če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas na podlagi 67. člena Zakona o delovnih razmerjih.

 

Regres za letni dopust se do višine 100 % povprečne plače ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, zato je do navedenega zneska le-ta neobdavčen. Prav tako se do te višine ne plačajo prispevki za socialno varnost.