Zakon o davčnem postopku je v četrtem odstavku 68.a člena določal, da se od ugotovljenega neprijavljenega premoženja fizičnih oseb plača davek po 70 % stopnji. To je veljalo v primeru, ko je fizična oseba razpolagala s sredstvi za privatno potrošnjo, vključno s premoženjem, ki je znatno presegalo dohodke, ki jih je davčni zavezanec napovedal oziroma je bil davčni organ na drugačen način seznanjen s podatki o sredstvih, s katerimi razpolaga fizična oseba, trošenjem fizične osebe ali s podatki o pridobljenem premoženju fizične osebe.

Zakon je začel veljati 1.1.2014, določal pa je še, da se lahko obdavčijo tudi nenapovedani dohodki pridobljeni pred 1.1.2009. Slednje ne izpolnjuje določil v 155. členu Ustave RS, ki prepovedujejo, da imajo zakoni, drugi predpisi in splošni akti učinek za nazaj, zato je bila ta določba s strani Ustavnega sodišča razveljavljena.

Ustavno sodišče je v objavljeni odločbi zapisalo tudi, da se razveljavi obdavčitev neprijavljenega premoženja po stopnji 70 %, če taka obdavčitev nenapovedanih dohodkov presega tisto davčno stopnjo, ki jo dokaže zavezanec za davek.