Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Na 6 webinarjih bomo na razumljiv in preprost način spoznali SRS 2016/2019 s pojasnili, osvežili poznavanje računovodskih pravil preko posamezne bilančne postavke ter predstavili najpogostejše napake in pomanjkljivosti, ki jih pri posamezni bilančni kategoriji zaznavajo revizorji in davčni inšpektorji.

Čez celoten sklop pregleda računovodskih standardov pa bomo vsako posamezno področje povezali tudi z davčno zakonodajo ter problematiko, ki se pojavlja v praksi.

 

PROGRAM

 1. srečanje (3.6.)
 • ZGD-1 kot krovni zakon za pripravo računovodskih izkazov
 • Predstavitev koncepta SRS 2016 /2019
 • Uvod v SRS 2016 in okvir SRS
  • Temeljne računovodske predpostavke
  • Merjenje gospodarskih kategorij
  • Prevrednotenje gospodarskih kategorij
  • Sprememba računovodskih ocen in usmeritev ter popravki napak
 • Pravila skrbnega računovodenja (1-10)
  • Pomen knjigovodskih listin
  • Opredelitev poslovnih knjig

 

 1. srečanje (5.6.)
 • SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva
 • SRS 2 – Neopredmetena osnovna sredstva
 • SRS 6 – Naložbene nepremičnine
  • Pregled posameznega standarda
  • Predstavitev pripoznavanja, merjenja in vrednotenja posamezne gospodarske kategorije
  • Obrazložitev evidentiranja »poslovnih najemov« po novem
  • Predstavitev najpogostejših napak, ki se pojavljajo pri računovodenju in njihov davčni vpliv
  • Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti in slabitev OOS in NS

 

 1. srečanje (10.6.)
 • SRS 3 – Finančne naložbe
 • SRS 5 – Terjatve
 • SRS 7 – Denarna sredstva
 • SRS 9 – Dolgovi
  • Pregled posameznega standarda
  • Predstavitev pripoznavanja, merjenja in vrednotenja posamezne gospodarske kategorije
  • Predstavitev najpogostejših napak, ki se pojavljajo pri računovodenju
  • Davčni vidik slabitev finančnih naložb, terjatev in pripoznavanja obveznosti

 

 1. srečanje (12.6.)
 • SRS 8 – Kapital
 • SRS 10 – Rezervacije
 • SRS 11 – Časovne razmejitve
 • SRS 9 – Dolgovi
  • Pregled posameznega standarda
  • Predstavitev pripoznavanja, merjenja in vrednotenja posamezne gospodarske kategorije
  • Predstavitev najpogostejših napak, ki se pojavljajo pri računovodenju
  • Pomen lastnih deležev

 

 1. srečanje (17.6.)
 • SRS 12 – Stroški materiala in storitev
 • SRS 13 – Stroški dela in stroški povračil
 • SRS 14 – Odhodki
 • SRS 15 – Prihodki
  • Pregled posameznega standarda
  • Predstavitev evidentiranja prihodkov v skladu s SRS 15 (2019)
  • Predstavitev najpogostejših napak, ki se pojavljajo pri računovodenju in njihov davčni vpliv

 

 1. srečanje (19.6.)
 • Standardi II (SRS od 20 do 23)
 • Standardi III (SRS od 30 do 39)
  • Povezava standardov posebnosti in ostalih standardov
  • Predstavitev standarda posebnosti za samostojne podjetnike
  • Predstavitev standarda posebnosti za društva
 • Hranjene računovodsko davčne dokumentacije z davčnega vidika

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Izobraževanje je namenjeno tako knjigovodjem osnovnih sredstev in kot računovodjem in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Ponamezen webinar traja dve šolski uri – 90 min. Datumi webinarjev so: 3., 5., 10., 12., 17. in 19.6 2020.
 • Potrebujete računalnik in dostop do interneta. Za boljši zvok priporočamo uporabo slušalk.
 • Če se webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, vam bo približno en mesec od izvedbe webinarja na voljo posnetek.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Število udeležencev
Pregled SRS 2016/2019, (paket 6 webinarjev) 3., 5., 10., 12., 17. in 19.6 2020270.00 +DDVTrajanje: 10.00-11.30