Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

-izvedbaSpoznavali bomo določbe Slovenskih računovodskih standardov, jih pojasnili in kjer je potrebno prevedli v »gospodinjski jezik«, predvsem pa jih poskušali razložiti s primeri iz prakse, zato da bodo na prvi pogled suhoparne določbe predpisov postale bolj življenjske in da bomo določbe standardov potem znali uporabljati tudi pri svojem delu, da se bomo lažje odločali pri reševanju svojih problemov.
Kjer je potrebno, bomo osvetlili tudi davčni vidik (vidik davka od dohodkov pravnih oseb), hkrati pa bomo opozorili na nekatere razlike v primerjavi z določbami MSRP.

 

IZVEDBE WEBINARJEV SO ZAGOTOVLJENE!

 

 PROGRAM

 1. srečanje (7.5.): Osnovna sredstva – temeljni pojmi
 • Kaj so osnovna sredstva in kaj druga sredstva ali stroški s konkretnimi praktičnimi primeri
 • Na kaj je treba biti pozoren pri sestavi bilance stanja po SRS/MSRP
 • Kako izmeriti nabavno vrednost, katere stroške lahko vključimo in katere ne
 • Posebnosti pri začetnem pripoznanju: preostala vrednost, deli, nadomestna gradnja…
 • Donacije, subvencije
 • Kaj pomeni model nabavne vrednosti (osnove)
 1. srečanje (14.5.): Neopredmetena sredstva. Naložbene nepremičnine. Nekratkoročna sredstva za prodajo
 • Opredelitev vsake izmed teh skupin.
 • Posebnosti, ki veljajo za začetno in kasnejše merjenje (v čem se razlikujejo od opredmetenih osnovnih sredstev)
 • Posebnosti pri merjenju in knjiženju
 • Prerazvrščanje
 1. srečanje (21.5.): Popravila in vzdrževanje, drobni inventar, najemi
 • Vlaganja v tuja osnovna sredstva
 • Vlaganje ali vzdrževanje?
 • Deli osnovnih sredstev, nadomestni deli
 • Drobni inventar – številne možnosti
 • Stroški in prihodki iz najemnin (zgolj osnove, brez podrobnosti o PUS)
 1. srečanje (28.5.): Amortizacija, odpis, prodaja
 • Smisel, metode in možnosti
 • Kdaj začeti, kdaj prenehati
 • Spremembe amortizacijske stopnje, dobe koristnosti (zahteve predpisov in izvedba v praksi)
 • Davki: posebnosti davčnih predpisov in računovodsko odloženi davki
 • Prodaja, odpisi, odtujitve
 1. srečanje (4.6.): Register osnovnih sredstev, letna opravila, prodaja in druge odtujitve
 • Temeljna pravila vodenja analitične evidence
 • Letne kontrole
 • Popis
 • Poštena vrednost
 • Odloženi davki, letno poročilo

 

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Izobraževanje je namenjeno tako knjigovodjem osnovnih sredstev in kot računovodjem. Ne obravnavamo posebnosti po Zakonu o računovodstvu.

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Ponamezen webinar traja od 60 do 75 minut. Datumi webinarjev so: 7., 14., 21. in 28.5. ter 4.6.2020.
 • Potrebujete računalnik in dostop do interneta. Za boljši zvok priporočamo uporabo slušalk.
 • Če se webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, vam bo približno en mesec od izvedbe webinarja na voljo posnetek.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Število udeležencev
Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine (paket 5 webinarjev), 7., 14., 21. in 28.5. ter 4.6.230.00 +DDVTrajanje: 10.00-11.15