Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
15.11.2019 Koper
22.11.2019 Brezovica&

-izvedbaZa merjenje tako pri začetnem pripoznavanju in kasnejšem merjenju računovodskih postavk obstajajo različne podlage za merjenje. Da bi lahko ustrezno izmerili sredstva in njihove vire v računovodskih izkazih je treba ugotoviti denarno izražene velikosti (vrednosti), v katerih se pripoznavajo omenjene računovodske postavke. Tako pri sredstvih in njihovih virov razlikujemo naslednje vrednosti: izvirna vrednost, dnevna vrednost, nadomestljiva vrednost, čista iztržljiva vrednost, sedanja vrednost, odplačna vrednost, tržna vrednost…
Na seminarju bomo tako skozi praktične primere spoznavali različne metode merjenja računovodskih postavk in ugotovili njihov vpliv na računovodske izkaze. Predstavljene bodo metode merjenja po posameznih bilančnih kategorijah pri začetnem pripoznavanju in kasnejšim merjenjem z uporabo predpisanih modelov v slovenskih računovodskih standardih.

 

IZVEDBA SEMINARJA JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

 • Katere podlage za merjenje in katere vrednosti lahko uporabimo pri pripravi posamičnih računovodskih izkazov ter kdaj in kako,
 • praktični primeri različnih metod merjenja računovodskih postavk ob začetnem pripoznanju in pri kasnejšem merjenju, upoštevaje določbe SRS z nekaterimi poudarki iz MSRP, ter zgledi knjiženj,
 • vpliv uporabljenih metod na računovodske izkaze,
 • novosti pri merjenju, ki so pričele veljati v letu 2019 in jih prvič upoštevamo pri pripravi računovodskega poročila za leto 2019,
 • poudarki pri merjenju:
  • opredmetenih osnovnih sredstev ter uporaba modela nabavne vrednosti in modela revaloriziranja,
  • neopredmetenih sredstev ter uporaba modela nabavne vrednosti s prevrednotenjem,
  • finančnih naložb ter vrednotenje po poštenih in odplačnih vrednostih,
  • zalog, vključno z njihovim prevrednotenjem,
  • terjatev, njihovi meritvi po odplačni vrednosti in prevrednotenju,
  • naložbenih nepremičnin, prikaz uporabe modela nabavne vrednosti in modela poštene vrednosti,
  • dolgov in njihovem vrednotenju po odplačni vrednosti,
  • rezervacij…

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Izobraževanje je namenjeno računovodjam in vsem, ki jih omenjena tematika zanima.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem nudimo pogostitev.
 • Udeleženci delavnice lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na delavnici.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.