warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
26.01.2018 - 08:30
Nova praksa ZZZS pri napotitvah

Skoraj mesec dni je že minilo od začetka uporabe Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Zakon je močno omejil uporabo instituta službenih poti in zaostril pogoje za izdajo potrdila A1. Službene poti se obravnavajo zelo restriktivno in v omejenih primerih. Zato se večina storitev, ki jih opravljajo delodajalci v tujini, šteje kot napotitev na delo v tujino. Pred napotitvijo pa je potrebno pridobiti potrdilo A1, ki potrjuje, da se za napotenega delavca v času čezmejnega izvajanja storitve še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti države članice EU, v kateri ima delodajalec sedež.

 

Elektronsko poslovanje

Postopek za izdajo potrdila A1 poteka preko portala eVem. Delodajalec preko portala vloži vlogo, in sicer največ 30 dni pred predvidenim začetkom opravljanja storitve.

Delodajalec mora vlogi priložiti še:

-          kopijo pogodbe o zaposlitvi, kjer so urejene pravice delavca, ki je napoten na delo v tujino in

-          izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v Sloveniji običajno opravlja dejavnost ter da ne gre za primere, v katerih predpisi EU, ki urejajo koordinacijo sistema socialne varnosti, izključujejo možnost napotitve oziroma čezmejnega opravljanja storitev.

 

Upravni postopek

Zavod za zdravstveno zavarovanje o vlogi za izdajo potrdila A1 odloča v upravnem postopku. Rok za izdajo odločbe je 5 delovnih dni od prejema popolne vloge. Ali bo vlogi ugodeno, je odvisno od izpolnjevanja zakonskih pogojev. Če so pogoji izpolnjeni, Zavod izda potrdilo A1 za čas trajanja napotitve. V nasprotnem primeru pa zavrne izdajo potrdila A1. Zoper odločbo ni mogoče vložiti pritožbe, možen je zgolj upravni spor.

 

Sprememba zavarovalne podlage

Delavec, ki odhaja na delo v tujino dobi s prvim dnem napotitve lastnost napotenega delavca. Skladno s tem se mu takoj spremeni zavarovalna podlaga iz 001 v 002. To se zgodi »avtomatično«, brez vložitve obrazca M1 s strani delodajalca. Vendar pa mora delodajalec vložiti obrazec za spremembo zavarovalne podlage iz 002 v 001, torej v obratni smeri.