warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novica
22.12.2017 - 13:25
Ne pozabite, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva velja tudi za zasebne gospodarske družbe

Z začetkom januarja 2018 se bo začela uporabljati Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki je bila sprejeta sredi poletja.

 

Uredba podrobneje opredeljuje:

- ustvarjalce arhivskega gradiva;

- zajem, pretvorbo in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni  obliki ter izvajanje spremljevalnih storitev;

- urejanje, vrednotenje in uničenje dokumentarnega gradiva;

- hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva;

- varstvo zasebnega arhivskega gradiva;

- evidence in uporabo arhivskega gradiva;

- in drugo.

 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)

Uredba je bila sprejeta na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), ki kot naslovnike zakona opredeljuje poleg gospodarskih družb javnega prava tudi gospodarske družbe zasebnega prava in fizične osebe.

 

Evidentiranje dokumentarnega gradiva v zasebni lasti, za katero se domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva, izvajajo pristojni arhivi. Ti v evidenci vodijo tiste osebne in druge podatke iz evidentiranega dokumentarnega gradiva, ki so potrebni za ustrezno oceno ali označitev gradiva.

 

Pristojni arhiv izda odločba, ki vsebuje podatke o lastniku in vsebini, obsegu in času nastanka zasebnega arhivskega gradiva ter dolžnostih lastnika zasebnega arhiva.

 

Pravice in dolžnosti lastnikov zasebnega arhivskega gradiva

Lastniki zasebnega arhivskega gradiva:

- imajo pravico do brezplačnih strokovnih pojasnil in nasvetov pristojnih arhivov glede varovanja, vzdrževanja, odbiranja, urejanja, konzerviranja in restavriranja gradiva;

- so dolžni spoštovati pojasnila in nasvete iz prejšnje alinee;

- so dolžni hraniti gradivo trajno, strokovno neoporečno in celovito;

- so dolžni dajati pristojnemu arhivu podatke o gradivu, ki so potrebni za izvajanje tega zakona;

- so dolžni omogočiti pristojnemu arhivu dostop do arhivskega gradiva na kraju samem;

- so dolžni omogočiti uporabo svojega arhivskega gradiva, pri čemer imajo pravico določiti pogoje uporabe v skladu z zakonom.