warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Ida Kavčič

Vrednotenje ekonomskih kategorij po SRS 2016 in vpliv na davčno bilanco

Se zavedate, da na dobiček vpliva tudi bilanciranje in vrednotenje statičnih ekonomskih kategorij? Če boste dobro poznali SRS, boste poslovne knjige vodili pravilno in še optimirali davčno bilanco. 


Datum in lokacija:

Dobimo se v petek, 19. januarja 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
159 EUR + DDV

Vsem tistim, ki računovodijo po SRS 2016, vodjem računovodske službe v podjetjih, knjigovodjem, vodjem računovodskih servisov,…

Seznanili se boste z vrednotenjem ekonomskih kategorij po SRS in vplivu vrednotenja na davčne prihodke in odhodke. V nadaljevanju pa boste spoznali  določbe ZDDPO-2, ki določa katere odhodke in prihodke moramo upoštevati v davčnem obračunu in v kakšni višini – vse pa bo predstavljeno na praktičnih primerih.  

 

I. VREDNOTENJE EKONOMSKIH KATEGORIJ PO SRS IN VPLIV NA DAVČNO OSNOVO ZA LETO 2017:
1. Pravila računovodenja in vrednotenje ekonomskih kategorij po ZGD-1
2. Popis sredstev in virov sredstev:
• Pravna podlaga za izvedbo popisa,
• Popisna opravila in navodila,
• Primerjava dejanskega stanja s knjižnim,
• Računovodski in davčni vidik inventurnih razlik.
3. Pregled posebnosti vrednotenja ekonomskih kategorij po SRS in vpliv na davčno osnovo:
• Opredmetena osnovna sredstva: neopredmetena sredstva,
• Finančne naložbe,
• Naložbene nepremičnine,
• Terjatve,
• Oslabitve sredstev,
• Rezervacije in časovne razmejitve.
II. AKTUALNE TEME V ZVEZI Z OBRAČUNOM DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (2017): 
• Davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki prihodki – povečanje in zmanjšanje
• Stroški  in vpliv na davčno osnovo (bonitete, amortizacija, stroški vzdrževanja, stroški dela, stroški storitev, reprezentanca, poslovna darila, pogostitve,…)
• Transakcije med povezanimi osebami
• Prevrednotenja terjatev in drugih sredstev
• Rezervacije v davčnem obračunu
• Razmejitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti za nepridobitne pravne osebe,
• Obresti od presežka posojil,
• Davčne olajšave za leto 2017,
• Pokrivanje davčne izgube.

Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Število udeležencev je omejeno, ker le na ta način lahko sproti odgovorimo na konkretna vprašanja slušateljev. Prosimo vas, da ob prijavi ali najkasneje dva dni pred začetkom seminarja pošljete vaša konkretna vprašanja, na katere bomo na samem seminarju skupaj poiskali odgovore.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3