warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
mag. Sabina Lamut

Prvič delam letno poročilo za mikro in majhno gospodarsko družbo - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Predstavili vam bomo temeljna pravila o sestavljanju letnega poročila in osnovne zakonske obveznosti glede oddaje računovodskega poročila in obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Pregledali bomo ključne kontrole, ki jih mora narediti računovodja oz. sestavljalec izkazov preden se loti njihove izdelave ter pojasnili pravila vrednotenja (vrednosti, po katerih so izkazana sredstva, dolgovi, prihodki in stroški) na bilančni presečni dan.

 

Skupaj bomo naredili letno poročilo na praktičnem primeru tako, da bomo preverili in pokomentirali bruto bilanco, sestavili davčni obračun in izračunali vrednost davka ter določili nove akontacije ter nato sestavili računovodske izkaze. Pripravili bomo zaključno temeljnico (zapiranje kontov in razredov, ugotovitev poslovnega izida, razporeditev dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv) ter na koncu sestavili še pojasnila (razkritja) k računovodskim izkazom.


Datum in lokacija:

Dobimo se v ponedeljek, 5. februarja 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
160 EUR + DDV

Vsem začetnikom, ki bodo sestavljali letno poročilo za mikro in majhno gospodarsko družbo prvič ali pa želijo osvežiti temeljna znanja iz zaključnega računa za gospodarske družbe ter vsem, ki bi radi razumeli, kako se iz podatkov glavne knjige (bruto bilance) izdelajo računovodski izkazi.

Slušatelji bodo na praktičnem primeru sestavili temeljne računovodske izkaze za majhno družbo in s tem osvojili znanje tudi za mikro družbo. Pred tem bodo pregledali bruto bilanco majhne družbe ter osvežili pravila vrednotenja in izkazovanja postavk v računovodskih izkazih. Izračunali bodo davek od dobička družbe (ter akontacije), ga knjižili ter zaključili poslovno leto z zaključno temeljnico.

 

Slušatelji bodo prejeli tudi: seznam običajnih knjigovodskih kontrol, seznam in kratek opis davčnih olajšav, preglednico rokov arhiviranja, preglednico pravilne obravnave inventurnih razlik, seznam zakonsko obveznih razkritij ter praktičen primer pojasnil (razkritij) k računovodskim izkazom, pravila kritja izgube in razporeditve dobička ter oblikovanja rezerv.

  • kratek pregled zakonskih podlag (sestavine letnega poročila, roki za oddajo, odgovornost poslovodstva),
  • kratek pregled pravnih podlag za sestavo obračuna davka od dohodka pravnih oseb (sestavine davčnega obračuna, roki za oddajo, izračun in poračun akontacij, kratek pregled davčnih olajšav),
  • pomembni kontrolni postopki pred sestavo letnega poročila,
  • knjiženja uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim,
  • obračun in knjiženje davka od dohodka pravnih oseb,
  • pokrivanje poslovne izgube, razporeditev čistega dobička,
  • formiranje zakonskih rezerv,
  • sestava računovodskega poročila na praktičnem primeru,
  • sestava pojasnil k računovodskim izkazom.

Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3