warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
mag. Rosana Dražnik

Vse o osnovnih sredstvih in naložbenih nepremičninah po SRS 2016 (KRATEK SEMINAR)

Kaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje tekoči strošek poslovanja, kakšna so pravila za amortiziranje, kakšna za vzdrževanje osnovnih sredstev, za nadomestne dele, za slabitve in krepitve – so vprašanja, s katerimi se sreča vsak računovodja. Področje osnovnih sredstev je obsežno in zahtevno, zato se ga bomo lotili po korakih.

Obravnavali bomo tudi vprašanja, kaj z odpisi osnovnih sredstev, kaj z investicijskim vzdrževanjem, kaj s preostalo vrednostjo, ali je možno spremeniti amortizacijsko stopnjo, kako urediti register osnovnih sredstev, kaj z drobnim inventarjem in podobno. Na ta vprašanja bomo odgovorili z računovodskega vidika ter vidika sestave davčne bilance, prav tako pa osvežili znanja iz manj pogosto uporabljanih, a pomembnih določb računovodskih standardov. 


Datum in lokacija:

Dobimo se v torek, 13. februarja 2017 ob 14.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
79 EUR + DDV

Seminar je namenjen vsem, ki jih tematika zanima in je namenjen tako knjigovodjem osnovnih sredstev in računovodjem ter vodijo osnovna sredstva upoštevaje splošne slovenske računovodske standarde (tema seminarja niso posebnosti, ki veljajo za negospodarstvo). Za vas smo pripravili praktične primere, ki jih bomo reševali in pojasnjevali skupaj.

 • ločevanje temeljnih pojmov ter prikaz knjiženja za: opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, deli osnovnih sredstev, nadomestni deli, drobni inventar, amortizacija, amortizirljivi znesek, amortizacijska stopnja, preostala vrednost, strošek materiala, strošek vzdrževanja in popravil, slabitve, krepitve,
 • vedenje o tem, kako izkazujemo osnovna sredstva v knjigah in kako v računovodskih izkazih,
 • informacije o temeljnih značilnosti registra osnovnih sredstev,
 • informacije o inventuri in obravnavi inventurnih razlik,
 • informacije o zahtevah računovodskih standardov glede osnovnih sredstev ob zaključku vsakega leta,
 • informacije o tem, kako preverjamo in morebiti spremenimo amortizacijsko stopnjo, kako to vpliva na računovodske in davčne izkaze ter zglede izračunov in knjiženj ob spremembi amortizacijske stopnje,
 • informacije o preostali vrednosti,
 • informacije o pravilnem obravnavanju vzdrževanja osnovnih sredstev,
 • ter možnost aktivne udeležbe in sodelovanja.
 • Osnovna sredstva, opredmetena osnovna sredstva (podrobneje nepremičnine, oprema, ne: posebnosti v kmetijstvu), neopredmetena osnovna sredstva (pravice, dobro ime), drobni inventar
 • Naložbene nepremičnine
 • Pravila za začetno pripoznanje sredstev in stroškov v zvezi z osnovnimi sredstvi – na praktičnih primerih,
 • Amortizacija, vzdrževanje, prihodki in odhodki v zvezi z osnovnimi sredstvi
 • Slabitve in krepitve osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin (računovodski in davčni vidiki)
 • Osnovna sredstva v glavni knjigi in v registru osnovnih sredstev
 • Inventura osnovnih sredstev
 • praktični primeri - izračun nove amortizacijske stopnje
 • Kontrolnik opravil pred sestavo zaključnega računa

Kratek seminar traja tri šolske ure, od 14.00 do 16.30. Med predavanjem je en odmor, ki traja 15 minut. Med odmorom slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Kratek seminar4