warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Ida Kavčič

Delavnica - računovodstvo zalog - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Področje računovodenja zalog je zelo obsežno, pa kljub temu ne tako, da se ne bi dalo v dveh dneh povedati vse ključne zadeve o evidentiranju vseh vrst zalog: materiala, trgovskega blaga, proizvodov in storitev, pri čemer se bomo osredotočili na določila SRS, ob tem pa bomo povedali tudi, kdaj se evidentiranju lahko izognemo, kako racionalizirati evidentiranje ter kako nastaviti knjigovodske kontrole.

 

Obravnavali bomo evidentiranje zalog v skladišču, na poti, v dodelavi in predelavi zalog pri kooperantih, zalog na poti od dobavitelja, zalog v storitvenih dejavnosti ter obravnavali ne le nabavo in prodajo zalog, temveč vse spremljajoče dogodke: naknadne popuste,  inventurne razlike, normalni kalo, premike zalog med poslovnimi enotami, porabo zalog za reklamne namene, slabitve zalog, porabo materiala v proizvodnji in drugo. Zaloge v proizvodnji bomo obravnavali le na kontih glavne knjige in v računovodskih izkazih, prikazali knjiženje obračuna, potrebne kontrole ter vpliv spremembe vrednosti zalog za izkaz poslovnega izida, podrobneje pa se s proizvodnjo ne bomo ukvarjali (predračunske in obračunske kalkulacije, listine v procesu itd.).

 

Ker računovodski standardi ne predpisujejo tehnike knjiženja zalog, bomo prikazali številne različice evidentiranja zalog na konte glavne knjige.


Datum in lokacija:

Dobimo se 12. in 15. junija 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
290 EUR + DDV

Izobraževanje je namenjeno računovodjem, ki želijo pregled pravil o evidentiranju zalog materiala, proizvodov, storitev in blaga, ter spoznati možne variante vrednotenja in evidentiranja poslovnih dogodkov v zvezi z zalogami. Še posebej je primeren za računovodje v računovodskih servisih, saj se le ti srečajo z različnimi dejavnostmi njihovih strank, zato se je treba znajti v različnih situacijah, kar pa je možno le, če so temelji dobri: če vemo, kaj določajo SRS, ter na podlagi delavnice znamo razmišljati, kaj je možno pri evidentiranju racionalizirati, opustiti ter kako vzpostaviti knjigovodske kontrole.

 • poznavanje določb SRS 2016 o zalogah,
 • praktične primere in napotke v zvezi z različicami evidentiranja nabave zalog ter številne praktične primere evidentiranja prodaje, podaritve in drugačne odtujitve zalog ter dogodkov v zvezi z zalogami na skladišču ali poti,
 • razumevanje vpliva obračuna proizvodnje na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja iz prakse,
 • ter možnost aktivne udeležbe in sodelovanja.
 • Opredelitev zalog po SRS 
 • Nabava materiala in nabava blaga: pravila vrednotenja in različice knjiženja nabave ter odvisnih stroškov
 • Ali je evidentiranje zalog nujno in kdaj ga lahko opustimo ali poenostavimo
 • Evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi z znižanjem zalog: prodaja, podaritev, kraja, manko, poraba v servisni dejavnosti, poraba v garancijski dobi, poraba za reklamne namene, poraba materiala v servisu in podobno
 • kako se evidentirajo posebni poslovni dogodki, kot so na primer zaloge na poti, premiki zalog, spremembe cen, slabitev zalog
 • Metode vrednotenja porabe (fifo, tehtane povprečne cene)
 • Knjiženje v proizvodnji in storitvah: knjiženje obračuna proizvodnje, vpliv gibanja zalog proizvodov in storitev na bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida
 • Usklajevanje knjigovodskih evidenc ter knjigovodske kontrole

Delavnica traja dva dni, vsakič po pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Na delavnici se bo delalo veliko na primerih, zato priporočamo, da s seboj prinesete kalkulatorje.

Po zaključku delavnice slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Cena vključuje udeležbo na izobraževanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2