warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Vesna Bartolj Maver

Šola - konsolidacija v praksi

Preko praktičnih posameznih primerov konsolidiranja vseh bilančnih postavk priti do dejanske izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov in vključitve le-teh v konsolidirano letno poročilo - kako? Preprosto - z udeležbo na naši šoli.


Datum in lokacija:

Dobimo se 12., 13., 18. in 19. aprila 2018 ob 8.30 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
540 EUR + DDV

Šola, delavnica je namenjena:

  • vsem, ki ste šele pričeli z delom na področju konsolidiranja in
  • vsem, ki se že dalj časa srečujete s konsolidiranjem
  • vsem, ki opravljate nadzor nad izvedbo konsolidiranja (s strani kontrolinga, notranje revizije in zunanje revizije)
  • vsem, ki pripravljate konsolidirana letna poročila.

Z udeležbo na šoli boste slušatelji:

  • preko primerov iz prakse razjasnili dileme v vezi prilagajanja in izločanja posameznih bilančnih postavk v postopku konsolidacije,
  • seznanili se z najpogostejšimi problemi in z njimi povezanimi napakami, ki se pojavljajo pri združevanju posamičnih izkazov v konsolidirane  računovodske izkaze in
  • po koncu srečanja lahko sami izdelali konsolidirane računovodske izkaze in na njihovi podlagi pripravili konsolidirano letno poročilo.

1. MODUL
-    Osnovni pojmi konsolidacije
     o    opredelitev konsolidiranih računovodskih izkazov
     o    zavezanci za pripravo konsolidiranega letnega poročila
     o    prostovoljno konsolidiranje
     o    prehod na MSRP
     o    opredelitev skupine
     o    določitev konsolidacijskega kroga
     o    predpostavke konsolidiranja
     o    postopki konsolidiranja

-    Praktični primeri
     o    konsolidiranje kapitala
           -    poslovne združitve - dobro ime in “slabo ime”
           -    prvo konsolidiranje
           -    ustanovitev podjetja
           -    nakup podjetja
           -    medletni dodatni nakupi deležev (nakup po fazah)

2. MODUL
-    Praktični primeri
     o    konsolidiranje kapitala (nadaljevanje)
           -    medletni dodatni nakupi deležev (nakup po fazah)
           -    različni primeri v povezavi s konsolidacijo kapitala
     o    konsolidiranje medsebojnih terjatev in obveznosti
     o    izločanje vmesnih dobičkov in izgub
           -    prodaja neopredmetenih osnovnih sredstev
           -    prodaja osnovnih sredstev
           -    zaloge
     o    izločanje prihodkov in odhodkov

3. MODUL
-    Praktični primeri:
     o    konsolidiranje v primeru spremembe predpostavke enotnega vrednotenja
     o    merjenje manjšinskega deleža
     o    nakupi manjšinskih deležev
     o    konsolidiranje podjetja v tujini
     o    konsolidiranje podjetij pod skupnim upravljanjem
     o    konsolidiranje pridruženega podjetja
     o    sorazmerno konsolidiranje
     o    konsolidiranje v večstopenjskih skupinah
     o    odloženi davki pri konsolidiranju

4. MODUL
-    Izdelava dejanskih konsolidiranih računovodskih izkazov
-    Priprava okvirja za izdelavo konsolidiranega letnega poročila

Šola se izvaja štirikrat po pet šolskih ur. Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi posamezne šole.

Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.

Število udeležencev je omejeno, ker le na ta način lahko sproti odgovorimo na konkretna vprašanja slušateljev ob razreševanju praktičnih primerov in zagotovimo njihovo sodelovanje.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred začetkom šolanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Za razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila o izobraževanju dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2