warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Šola dvostavnega knjigovodstva po SRS 2016 - osnove

Izobraževanje je zasnovano kot tečaj vodenja poslovnih knjig za gospodarske subjekte, ki temelji na zadnjih veljavnih računovodskih predpisih, predvsem novih SRS 2016. Na praktičnih primerih se udeleženci seznanijo s tehniko knjiženja, temeljnimi določbami zakona in drugih predpisov o vodenju poslovnih knjig, kontnim okvirjem na področju gospodarstva ter uporabo slovenskih računovodskih standardov. Po korakih spoznavamo pravila knjiženja na enostavnejših, a pogostejših poslovnih dogodkih iz prakse mnogih podjetij. Za zaključek na osnovi knjiženih poslovnih dogodkov skupaj izdelamo temeljne računovodske izkaze: izkaz poslovnega izida z izkazom bilančnega dobička ter bilanco stanja.


Datum in lokacija:

Dobimo se 3., 4., 9. in 10. julija 2018 ob 8.30 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
540 EUR + DDV

Izobraževanje je namenjeno vsem na področju gospodarstva, ki se želijo ukvarjati s knjiženjem po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Novo znanje in izvedeli tudi:

  • kakšne so značilnosti in tehnike dvostavnega knjigovodstva,
  • spoznali kontni okvir za družbe in samostojne podjetnike, društva idr., ki vodijo knjige na podlagi SRS
  • knjižili različne poslovne dogodke,
  • zaključevali poslovno leto,
  • sestavili izkaz poslovnega izida,
  • sestavili bilanco stanja.

V šoli osnov bomo po različnih vrstah knjigovodskih listin pripoznavali poslovne dogodke in jih evidentirali na ustrezne konte. Seznanili se bomo z logiko in pomembnostjo dvostavnega knjigovodstva ter s kontnim okvirom, ki je predpisan za družbe in samostojne podjetnike.

  • Predstavitev osnov računovodstva s poudarkom na dvostavnem knjigovodstvu in kontnem okviru za gospodarstvo
  • Knjiženje poslovnih dohodkov v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi, terjatvami, zalogami, finančnimi naložbami, obveznostmi, itn.
  • Knjiženje stroškov in prihodkov
  • Zaključevanje poslovnega leta in sestavitev letnega poročila

Šola se izvaja štirikrat po pet šolskih ur. Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.

Možnost plačila tudi na 2, 3 ali 4 obroke!

V kotizacijo je vštet tudi Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov družb in zasebnikov po sistemu dvostavnega knjigovodstva, ki sta ga napisali gospa Marija Ravnik in gospa Kristinka Vukovič. Udeleženci bodo priročnik prejeli ob pričetku šole.

V primeru udeležbe obeh šol - šole osnov in šole poglobljenega znanja - nudimo znižano kotizacijo, in sicer v višini 1.040 EUR + DDV.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred začetkom šolanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Za razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

V primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila o izobraževanju dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2