warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
mag. Sabina Lamut

Šola - ABC izdelave davčnega obračuna in letnega poročila za majhno gospodarsko družbo

Bi radi razumeli, kako iz podatkov glavne knjige nastane letno poročilo? Kako se sestavi davčna bilanca, izračuna davčna obveznost in nove akontacije?

 

Pojasnili bomo temeljna pravila o sestavljanju davčne bilance in letnega poročila za majhne gospodarske družbe ter povedali vse, kar je nujno vedeti za tipično podjetje.

 

Pregledali bomo ključne kontrole, ki jih mora narediti računovodja oz. sestavljavec izkazov preden se loti njihove izdelave ter pojasnili pravila vrednotenja (vrednosti, po katerih so izkazana sredstva, dolgovi, prihodki in stroški) na bilančni presečni dan.

 

Skupaj bomo naredili letno poročilo na praktičnem primeru tako, da bomo preverili in pokomentirali bruto bilanco, sestavili davčni obračun in izračunali vrednost davka ter določili nove akontacije, ugotovili bilančni dobiček, oblikovali zakonske rezerve ter nato sestavili računovodske izkaze. Pripravili bomo zaključno temeljnico (zapiranje kontov in razredov, ugotovitev poslovnega izida, razporeditev dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv) ter na koncu sestavili še pojasnila (razkritja) k računovodskim izkazom. Vse, kar mora vedeti vsak samostojni računovodja (bilancist) podjetja, bomo pokomentirali ter z vami delili izkušnje pri zaključevanju leta.


Datum in lokacija:

Dobimo se 22., 24. in 29. januarja 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
390 EUR + DDV

Vsem, ki bodo prvič sestavljali davčno bilanco in letno poročilo za majhno gospodarsko družbo.

Dobrodošel je tudi za vse, ki želijo osvežiti temeljna znanja iz zaključnega računa za gospodarske družbe ter vsem, ki bi radi razumeli, kako se iz podatkov glavne knjige (bruto bilance) izdelajo računovodski izkazi in ugotovi davčna obveznost podjetja.

Slušatelji bodo na praktičnem primeru sestavili temeljne računovodske izkaze za majhno družbo in izdelali obračun davka iz dobička. Pred tem bodo pregledali bruto bilanco majhne družbe ter osvežili pravila vrednotenja in izkazovanja postavk v računovodskih izkazih. Izračunali bodo davek od dobička družbe (ter akontacije) na praktičnem primeru brez zahtevnih poslovnih dogodkov, ga knjižili ter zaključili poslovno leto z zaključno temeljnico.

Zgled izdelave davčnega obračuna temelji na enostavnih in pogostih poslovnih dogodkih. Na delavnici ne obravnavamo zahtevnejših področij kot npr. transfernih cen, prejema dividend in drugih dohodkov  s plačanim davčnim odtegljajem v tujini, posebnosti pri združitvah, delitvah, zaprtju družbe. Delavnica tudi ne obravnava primerov izplačila dohodkov v tujino in odprave dvojnega obdavčenja.

Slušatelji bodo poleg gradiva in praktičnega primera sestave davčne bilance in računovodskega poročila prejeli tudi: seznam običajnih knjigovodskih kontrol, seznam in kratek opis davčnih olajšav, preglednico rokov arhiviranja, preglednico pravilne obravnave inventurnih razlik, seznam zakonsko obveznih razkritij ter praktičen primer pojasnil (razkritij) k računovodskim izkazom, pravila kritja izgube in razporeditve dobička ter oblikovanja rezerv.

DAN 1 - 5 ŠOLSKIH UR (9.00-13.30)

Uvod:

- kratek pregled zakonskih podlag (sestavine letnega poročila, roki za oddajo, odgovornost poslovodstva, kako določimo velikost družbe, kdaj je revizija obvezna)

- koledarsko, poslovno in davčno leto ter sprememba obdobja

Bruto bilanca in kontrole:

- kako beremo bruto bilanco

- pomembnejši in pogosti kontrolni postopki pred sestavo letnega poročila

- knjiženje uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim

- pravila vrednotenja sredstev, obveznosti, prihodkov in stroškov na bilančni presečni dan

 

DAN 2 - 6 ŠOLSKIH UR (9.00-14.15)

Davčni obračun:

- sestavine davčnega obračuna

- roki za oddajo

- temeljna pravila sestave davčnega obračuna

- davčne olajšave

- izračun in poračun akontacij

- možnosti sprememb višine akontacij

- posebnosti glede prihodkov in odhodkov za obresti

- davčno priznani, nepriznani in delno priznani odhodki

- davčna izguba

- davčne olajšave

- posebnosti za »normirance«

- izpolnjevanje obrazca davčnega obračuna

 

DAN 3 - 4 ŠOLSKE URE (9.00-12.45)

Poslovni in davčni izid:

- pokrivanje poslovne izgube, razporeditev čistega dobička

- rezerve, oblikovanje in knjiženje zakonskih rezerv

- ugotavljanje bilančnega dobička in bilančne izgube

- knjiženje davka od dobička ter akontacij ter izdelava zaključne temeljnice

Računovodsko poročilo:

- sestava računovodskih izkazov na praktičnem primeru

- sestava pojasnil k računovodskim izkazom

Šola se izvaja trikrat in skupno zajema petnajstih šolskih ur. Predavanja se vsakič pričnejo ob 9.00, prvi dan trajajo pet šolskih ur in končajo ob 13.30, drugi dan trajajo šest šolskih ur in končajo ob 14.15., tretji dan pa trajajo štiri šolske ure in končajo ob 12.45. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

 

Udeležencem šole priporočamo, da s seboj prinesejo kalkulatorje.

 

Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

 

Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.

 

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred začetkom šolanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Za razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

 

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

 

Dodatna pojasnila o izobraževanju dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2